What's On in Schools for 2016 What's On in Schools for 2016


The centennial year 2016 offers an incredible opportunity for learning and the sharing of insights into the lives of children and families who 100 years ago paved the way to the freedoms our youth enjoy today.

Tugann an bhliain 2016, bliain an chomóraidh céad bliain, deis iontach chun foghlaim faoi shaol na leanaí agus na dteaghlach a mhúnlaigh cosán chun na saoirse dóibh féin 100 bliain ó shin – saoirse a mbaineann ár ndaoine óga sult as inniu. Gheobhaidh siad deis freisin na léargais éagsúla faoin saol ag an am a roinnt lena chéile.

Ireland’s cultural and educational institutions have partnered together to rise to the challenge, implementing a range of exciting programmes for schools nationwide, with participation at the core of these initiatives. See below for a detailed list of what’s happening.

Full details and additional information on how to get involved provided on Scoilnet and similar pages on the PDST and PDST Technology in Education websites.

Tá institiúidí cultúrtha agus oideachais na hÉireann ag comhoibriú le chéile chun tabhairt faoin dúshlán, ag reáchtáil raon cláir bhríomhara do scoileanna ar fud na tíre, agus beidh an rannpháirtíocht i gcroílár na dtionscnamh sin. Féach thíos chun liosta mionsonraithe a fháil den méid atá ag tarlú.

Tá na sonraí iomlána agus faisnéis bhreise faoi conas a bheith rannpháirteach curtha ar fáil ar shuíomhanna gréasáin Scoilnet agus ar leathanaigh chosúla ar shuíomh SFGM agus SFGM Teicneolaíocht san Oideachas.


Ireland 2016 Summer and Local Courses

Ireland 2016 Summer and Local Courses

In mid 2015, the Education Centre Network delivered a summer course for primary school teachers with a special focus on 1916. This summer course will be made available again in July 2016.

Details of how primary school teachers can participate in the course are available here

I lár 2015, chuir Gréasán na nIonad Oideachais cúrsa samhraidh ar fáil do mhúinteoirí bunscoile agus díríodh go speisialta ar 1916. Cuirfear an cúrsa samhraidh ar fáil arís i mí Iúil 2016.

Tá sonraí faoi conas is féidir le múinteoirí bunscoile a bheith rannpháirteach sa chúrsa ar fáil anseo


National Flag for Each School

National Flag for Each School

The delivery of the National Flag to all primary and special schools is nearly complete. Along with the flag, each school has received a copy of the 1916 Proclamation in both Irish and English, as well as a booklet detailing the protocols for respecting the flag. It is intended that schools will retain their flag and display it prominently on Proclamation Day, March 15, 2016.

Tá an Bhratach Náisiúnta curtha ar fáil do bheagnach gach bunscoil agus scoil speisialta anois. In éineacht leis an mbratach, fuair gach scoil cóip d’Fhorógra 1916 i nGaeilge agus i mBéarla, chomh maith le leabhrán ina bhfuil sonraí maidir leis na prótacail chun ómós a léiriú don bhratach. Tá sé i gceist go gcoinneoidh scoileanna a mbratach agus go gcuirfidh siad ar taispeáint in áit fheiceálach í ar Lá an Fhorógra, an 15 Márta 2016.


Teaching Resources on the National Flag

Teaching Resources on the National Flag

The Department of Education and Skills, in partnership with the Professional Development Support Service for Teachers (PDST) Technology in Education, is developing a teaching resource on the National Flag.

This resource is hosted online on Scoilnet, the national portal for Irish education.

The resource will be aimed at primary and post-primary levels. It provides information on the flag, including its historical evolution and contemporary significance.

Tá an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, i gcomhpháirtíocht leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM), Teicneolaíocht san Oideachas, ag forbairt acmhainn teagaisc maidir leis an mBratach Náisiúnta.

Tá an acmhainn sin á hóstáil ar líne ar Scoilnet, an tairseach náisiúnta le haghaidh oideachas na hÉireann.

Beidh an acmhainn dírithe ar an mbunleibhéal agus ar an iar-bhunleibhéal. Tugann sí eolas ar an mbratach, lena n-áirítear a héabhlóid stairiúil agus an chiall atá léi sa lá atá inniu ann.


Proclamation for a New Generation

Proclamation for a New Generation

Using the 1916 Proclamation as a foundation, schools are invited to write a new proclamation for 2016. The new proclamation should reflect the values, ideals and aspirations of the generation of 2016. Schools may choose to write one proclamation representing the entire school or to have each class create individual proclamations.

A template is available to download from Scoilnet here. 

Each primary school is then invited to upload one 2016 Proclamation to a specially created area of Scoilnet (see here).

Uploading is currently being facilitated.

For further details about how to upload your school’s proclamation(s), and for Scoilnet resources available to support lesson planning and delivery, see ‘Your School’s Proclamation Day, March 15th’ here or visit DES here

Ag úsáid Fhorógra 1916 mar bhunús, tugtar cuireadh do scoileanna forógra nua a scríobh le haghaidh 2016. Ba cheart go léireodh an forógra nua luachanna, idéalacha agus uaillmhianta ghlúin 2016. Féadfaidh scoileanna rogha a dhéanamh forógra amháin a scríobh ag déanamh ionadaíochta ar an scoil ar fad nó iarrfar ar gach rang forógraí aonair a chumadh.

Tá teimpléad ar fáil le híoslódáil ó Scoilnet anseo. 

Tabharfar cuireadh ansin do gach bunscoil Forógra 2016 amháin a uaslódáil chuig réimse de Scoilnet a bheidh cruthaithe go speisialta (féach anseo).

Tá uaslódáil á éascú faoi láthair.

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi conas forógra(í) do scoile a uaslódáil, agus acmhainní Scoilnet atá ar fáil chun tacú le pleanáil agus seachadadh ceachta, féach ar ‘Lá Forógra do Scoile, 15 Márta’ anseo nó tabhair cuairt ar an Roinn Oideachais anseo


1916 Ancestry Project

1916 Ancestry Project

Schools are invited to engage in a project to trace a family tree back to 1916. This is intended to give students a real experience researching archival material and to afford them the opportunity to find out more about the conditions in which people lived in 1916.

See a range of simple suggestions under ‘Thinking about a 1916 Ancestry Project?’ on Scoilnet or DES

Tugtar cuireadh do scoileanna a bheith rannpháirteach i dtionscadal ina gcaitear súil ar chraobh ghinealaigh chomh fada siar le 1916. Tá sé mar aidhm leis seo taithí cheart a thabhairt do dhaltaí maidir le taighde a dhéanamh ar ábhar cartlainne agus deis a thabhairt dóibh tuilleadh eolais a fháil ar dhálaí maireachtála in 1916.

Féach ar an raon moltaí simplí faoi ‘Ag smaoineamh ar Thionscadal ar ár Sinsear 1916?’ ar Scoilnet nó ar an Roinn Oideachais agus Scileanna


Schools Collection 2016

Schools Collection 2016

This initiative is a digital age follow up to the Irish Folklore Commission’s Schools Collection, which collected material from 50,000 primary school children in the 1930s.

See Duchas

More details available later in 2016.

Is clár leantach don ré dhigiteach é an tionscnamh seo maidir le Bailiúchán Scoileanna Choimisiún Béaloidis na hÉireann, inar bailíodh ábhar ó 50,000 scoláire bunscoile sna 1930idí.

Féach ar Duchas

Beidh tuilleadh sonraí ar fáil níos déanaí in 2016.


Proclamation Day 2016

Proclamation Day 2016

All educational institutions are encouraged to put significant time aside on March 15, 2016 for Proclamation Day. Activities should aim to commemorate 1916, celebrate the present, and imagine the future.

Please see the Department’s letter entitled ‘Your School’s Proclamation Day, March 15th’ here or visit the DES for guidance.

Spreagtar gach institiúid oideachais neart ama a chur ar leataobh an 15 Márta 2016 le haghaidh Lá an Fhorógra. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm sna gníomhaíochtaí comóradh a dhéanamh ar 1916, an saol mar atá a cheiliúradh, agus an todhchaí a shamhlú.

Féach ar litir na Roinne dar litir ‘Lá Forógra do Scoile, 15 Márta’ anseo nó tabhair cuairt ar an Roinn Oideachais agus Scileanna chun treoir a fháil.


Me, Mollser Tour for Primary Schools

Me, Mollser Tour for Primary Schools

The DES is supporting the Abbey Theatre to provide performances of Me, Mollser to 5th and 6th classes in primary schools across the country. Performances will take place either directly in schools or in local arts venues.

Further information is available via email.

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag tacú le hAmharclann na Mainistreach le léirithe de Me, Mollser a chur ar fáil do rang a cúig agus a sé i mbunscoileanna ar fud na tíre. Beidh na léirithe ar siúl sna scoileanna féin nó in ionaid ealaíon áitiúla.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh.


Decade of Centenaries All-Island Schools History Competition

Decade of Centenaries All-Island Schools History Competition

This competition is open to all primary and post-primary schools across the island.

Full details, and a template cover sheet for projects, will be available to download here and at Scoilnet.

Further queries should be sent via email

The closing date for entries is March 4, 2016. Prizes will be awarded in May 2016.

Tá an comórtas seo oscailte do gach bunscoil agus iar-bhunscoil ar oileán na hÉireann.

Beidh na sonraí iomlána, agus bileog chumhdaigh theimpléid le haghaidh tionscadal, ar fáil le híoslódáil anseo  agus ar Scoilnet.

Ba chóir fiosruithe breise a sheoladh i ríomhphost

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiontrálacha an 4 Márta 2016. Bronnfar na duaiseanna i mí na Bealtaine 2016.


Ireland 2016 All-Island Schools Drama Competition

Ireland 2016 All-Island Schools Drama Competition

From September 2015, primary schools nationwide have been invited to write a short drama (up to 10 minutes) based on the events of 1916, and to submit a 60 second filmed extract and synopsis of their play to a judging panel. Entry for this project, presented by the DES in partnership with RTÉ and the Abbey Theatre, is now closed.

Details online at the Abbey Theatre, RTÉ, and on Scoilnet. 

Ó mhí Mheán Fómhair 2015, tá cuireadh á thabhairt do bhunscoileanna ar fud na tíre gearrdhráma a scríobh (suas le 10 nóiméad) bunaithe ar eachtraí 1916, agus píosa scannáin 60 soicind agus achoimre dá ndráma a sheoladh isteach chuig painéal moltóirí. Ní féidir cur isteach ar an tionscadal seo anois, atá á chur i láthair ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i gcomhpháirtíocht le RTÉ agus le hAmharclann na Mainistreach.

Tá na sonraí ar líne ag Amharclann na Mainistreach, RTÉ, agus ar Scoilnet. 


Ireland 2016 All-Island Song Competition

Ireland 2016 All-Island Song Competition

The DES and the National Concert Hall invite primary and post primary students to write a song celebrating the modern, multi-cultural Ireland of 2016.

Full details on the National Concert Hall website.

Tugann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Ceoláras Náisiúnta cuireadh do dhaltaí bunscoile agus do scoláirí iar-bhunscoile amhrán a scríobh ina ndéantar ceiliúradh ar Éirinn nua-aoiseach, ilchultúrtha 2016.

Tá na sonraí iomlána ar shuíomh gréasáin an Cheolárais Náisiúnta.


Ireland 2016 Film Award

Ireland 2016 Film Award

The DES, together with PDST Technology in Education and the Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology (IADT) will invite primary schools to submit a short film based on any aspect of 1916.

Full details here

Tabharfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna, i gcomhar le SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire cuireadh do bhunscoileanna gearrscannán a chur isteach bunaithe ar ghné ar bith de 1916.

Tá na sonraí iomlána anseo


1916 Digital Resource for Schools

1916 Digital Resource for Schools

The aim of this digital resource project is to develop a website that contextualises the history of the 1916 Rising by examining a number of cultural objects. The project is supported by national cultural institutions, PDST Technology in Education and Century Ireland.

Note that Century Ireland will also have a dedicated 1916 website, giving day-by-day accounts of the events of 1916 as they happened in real time.

Is é aidhm an tionscadail acmhainne digití seo suíomh gréasáin a fhorbairt a thugann comhthéacs do stair Éirí Amach 1916 trí scrúdú a dhéanamh ar roinnt míreanna cultúrtha. Tá tacaíocht ag an tionscadal seo ó fhorais chultúrtha náisiúnta, SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus Century Ireland.

Tabhair faoi deara go mbeidh suíomh gréasáin tiomnaithe do 1916 ag Century Ireland freisin, ina dtabharfar cuntais fíor-ama ó lá go lá ar eachtraí 1916 de réir mar a tharla siad.


An Claidheamh Soluis

An Claidheamh Soluis

Conradh na Gaeilge will be digitising An Claidheamh Soluis, the newspaper founded by Eoin MacNeill in 1899 and operated by Conradh na Gaeilge from 1900 to 1932.

Copies will be available here

Déanfaidh Conradh na Gaeilge digitiú ar An Claidheamh Soluis, an nuachtán a bhunaigh Eoin MacNéill in 1899 agus a bhí faoi stiúir Chonradh na Gaeilge ó 1900 go dtí 1932.

Beidh cóipeanna ar fáil anseo


1916 Portraits and Lives

1916 Portraits and Lives

A selection of 40 biographies from the Dictionary of Irish Biography will inform this publication which tells the story of the Rising and its impact. Support from the DES will enable the Royal Irish Academy to make 1916 Portraits and Lives available free of charge as an ebook to schools during the Easter period March 17-30, 2016.

The Dictionary of Irish Biography online, comprising over 10,000 life stories, is available to all pupils and teachers in every school in Ireland via the 'Dictionary of Irish Biography' icon on Scoilnet.

Tabharfaidh rogha 40 beathaisnéis ón Dictionary of Irish Biography treoir don fhoilseachán seo ina n-insítear scéal an Éirí Amach agus an tionchar a bhí aige. Cuirfidh tacaíocht ón Roinn Oideachais agus Scileanna ar chumas Acadamh Ríoga na hÉireann Portraits and Lives 1916 a chur ar fáil in aisce mar ríomhleabhar do scoileanna i rith thréimhse na Cásca ón 17-30 Márta 2016.

Tá an Dictionary of Irish Biography ar líne, ina bhfuil os cionn 10,000 beatha, ar fáil do gach scoláire agus múinteoir i ngach scoil in Éirinn leis an deilbhín ‘Dictionary of Irish Biography’ ar Scoilnet.


RTÉ Young People’s Programmes

RTÉ Young People’s Programmes

Thirty short films made specifically for RTÉjr and 7-11-years-olds will look at life in the early 1900s from a child’s perspective. The films will be historically accurate, visually engaging and filmed in locations that evoke the period, such as No 14 Henrietta Street, Dublin City, and the Pearse Museum in St. Enda’s Park, Rathfarnham.

A reality documentary featuring a group of modern children who forego millennial conveniences is scheduled for air in 2016. The children will learn what life was like 100 years ago for poor families by experiencing 1916 tenement conditions firsthand. The documentary will broadcast around Children’s Day, April 2, 2016. All of the above programmes will be available across RTÉ’s range of apps and websites for young people.

Féachfar i dtríocha gearrscannán a rinneadh go sonrach le haghaidh RTÉjr agus leanaí idir 7-11 bhliain d’aois ar an saol go luath sna 1900idí ó pheirspictíocht linbh. Beidh na scannáin cruinn ó thaobh na staire, beidh siad maisithe go breá agus an scannánaíocht déanta in áiteanna a chuireann an tréimhse i gcuimhne, cosúil le hUimhir 14 Sráid Henrietta, Cathair Bhaile Átha Cliath, agus Músaem an Phiarsaigh i bPáirc Naomh Éanna, Ráth Fearnáin.

Tá sé i gceist clár faisnéise fírinneach a chraoladh in 2016, ina rachaidh grúpa leanaí an lae inniu d’uireasa áiseanna an tsaoil seo. Gheobhaidh na leanaí amach cén sórt saoil a bhí ag teaghlaigh bhochta 100 bliain ó shin agus gheobhaidh siad an t-eolas sin trí fhéachaint go pearsanta ar dhálaí na dtionóntán in 1916. Craolfar an clár faisnéise timpeall ar Lá na Leanaí, an 2 Aibreán 2016. Beidh gach ceann de na cláir thuas ar fáil thar raon aipeanna agus suíomhanna gréasáin RTÉ do dhaoine óga.


Ireland 2016 Initiative with Google and YouTube

Ireland 2016 Initiative with Google and YouTube

As a unique part of the overall Ireland 2016 Centenary Programme, young people nationwide are invited to record a video of their Proclamation for a New Generation, which will be showcased on the Ireland 2016 YouTube channel.

Children will also have a special opportunity to showcase their creative talents by designing a commemorative Doodle 4 Google. The design should mark the centenary of 1916, using the theme ‘Ireland is ....’. The winning Doodle, which will be selected by a special guest judge, will be showcased on the Google home page on Easter Monday, March 28, 2016.

Mar chuid shainiúil den Chlár foriomlán do Chomóradh Céad Bliain Éire 2016, tugtar cuireadh do dhaoine óga ar fud na tíre físeán dá bhForógra do Ghlúin Nua a thaifeadadh, agus taispeánfar é ar chainéal YouTube Éire 2016.

Beidh deis ag leanaí freisin a mbuanna cruthaitheacha a thaispeáint trí Doodle 4 Google comórtha a dhearadh. Ba cheart comóradh céad bliain 1916 a léiriú sa dearadh, ag úsáid an téama ‘Tá Éire...’. Taispeánfar an Doodle a bhuann, a roghnóidh aoi-mholtóir speisialta, ar leathanach baile Google ar Luan Cásca, an 28 Márta 2016.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.