Future States sets a far-sighted view for Mindfield at Electric Picnic 2016 Stáit na Todhchaí – léargas fadréimseach le haghaidh Mindfield ag Electric Picnic 2016


Give your thinking cap a solid wearing at this year’s Mindfield at Electric Picnic, with three days of the most fun and fired up face-offs, inspired by Ireland’s year-long centenary celebrations and reflections on culture and identity.

Beidh tú ag dul ar do mharana go maith ag Mindfield na bliana seo ag Electric Picnic, áit a gcaithfidh tú trí lá i mbun scléipe spraíúla, le hinspioráid ó chomóradh céad bliain na hÉireann ar feadh na bliana seo agus ábhar machnaimh ar chúrsaí cultúir agus céannachta.

Mindfield is Electric Picnic’s designated domain for all things spoken word - a place where raconteurs and listeners alike can gather to discuss, debate, ponder and enquire about a diverse and invigorating array of thoughts, ideas, and experiences. 

This year, in response to the momentous and ongoing programme of country-wide centenary commemorations as well as to violence and unrest in many parts of the world, Mindfield is taking a galvanised cultural tack, with a programme of talks, readings and performances all poised to investigate the question of what our State will look like as we move into the future. How will Ireland’s inhabitants live at home? How will they interact with the world? What will it mean to be Irish in five, ten, or even one hundred years’ time?

In partnership with the Ireland 2016 Centenary Programme with support from the Arts Council | An Comhairle Ealaíon, this very special theme for Mindfield at Electric Picnic 2016, known as Future States, will invite visitors to tackle the tough questions, soak in the literary and theatrical atmospheres, engage in lively academic and political polemic, and embrace and explore the potential for ground-breaking shifts in the ways in which we live our lives and think of ourselves.

At the Leviathan Stage, enjoy the peculiar humour of daily live satirical news broadcasts or don your critical thinking cap for talks from History Ireland Hedge School and the 3Debates. Or check out the Twenty One Sixteen Parliament chaired by Ceann Comhairle Blindboy Boatclub of the Rubberbandits, with speakers including Prof Luke O’Neill of TCD, Dr. Rhona Mahony, Master of the National Maternity Hospital and Rosaleen McDonagh, a playwright from the Traveller community. 

The Word is your home for prose, slam poetry, storytelling, music, rap and much more, with phenomenal artists like Mik Artistik, The Resurrection, and Stone and Jezreel.

The Science Gallery will make its seventh Electric Picnic appearance at Mindfield, bringing their most popular exhibition ever - Seeing - to audiences with a view to challenging perceptions and opening minds, while over at An Puball Gaeilge, it’s all about Irish, with music from just about every genre you can imagine performed as Gaeilge for a mammoth celebration of An Teanga Bheo - the living language.

All of this is but a taster of the abundance of top class entertainment - from the playful to the provocative - encouraging you to consider, converse, and conspire on the collective vision of Ireland - our future state.

When: September 2-4, 2016

Where: Stradbally Hall, County Laois

Find out more about this event by visiting Electric Picnic online.

 

Is é Mindfield cúinne sonrach Electric Picnic le haghaidh an fhocail labhartha – áit inar féidir leis an seanchaí agus leis an scéalaí agus lucht éisteachta go deimhin cruinniú le chéile agus plé agus díospóireacht, nó machnamh agus fiosruithe a dhéanamh faoi theaglaim smaointe, tuairimí, agus eispéiris atá éagsúil agus spreagúil. 

I mbliana, ag freagairt don chlár millteach leanúnach ar an gcomóradh céad bliain ar fud na tíre agus don fhoréigean agus don mhíshuaimhneas i gcodanna go leor den domhan, tá Mindfield chun díriú ar chur chuige cultúrtha, le clár cainteanna, léamha agus léirithe atá ceaptha chun iniúchadh a dhéanamh ar cén chuma a bheidh ar ár Stát agus muid ag bogadh ar aghaidh sa todhchaí. Conas a chónóidh lucht cónaithe na hÉireann ag baile? Cén chaoi a ngníomhóidh siad leis an gcuid eile den domhan mór? Cén bhrí a bheidh le bheith i d’Éireannach faoi cheann cúig, deich, nó fiú céad bliain eile?

I gcomhpháirt le Clár Comórtha Céad Bliain Éire 2016 le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, tabharfar cuireadh mar chuid den téama an-speisialta seo le haghaidh Mindfield ag Electric Picnic 2016, ar a dtabharfar Stáit na Todhchaí, do chuairteoirí dul i ngleic leis na ceisteanna géarchúiseacha, iad féin a bhá sna hatmaisféir liteartha agus téatair, a bheith rannpháirteach sa phoileimic bríomhar acadúil agus polaitiúil, agus glacadh leis go bhféadfar athruithe ceannródaíocha a dhéanamh ar na bealaí ina mairimid agus ina smaoinímid orainn féin agus iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht sin.

Ag an Ardán Leiviatan, bain sult as greann ait na gcraoltaí nuachta aoracha a thiocfaidh chugat beo gach lá nó déan do ghéar-mhachnamh ar chainteanna a thabharfaidh Scoil Chois Claí History Ireland agus na 3Debates. Nó caith súil ar an Twenty One Sixteen Parliament faoi chathaoirleacht an Cheann Comhairle Blindboy Boatclub as Rubberbandits, agus i measc na gcainteoirí beidh an tOllamh Luke O’Neill as Coláiste na Tríonóide, an Dr Rhona Mahony, Máistir an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais agus Rosaleen McDonagh, drámadóir ón lucht siúil. 

Is é The Word d’áras i gcomhair próis, tréanfhilíochta, scéalaíochta, rapcheoil agus tuilleadh nach iad, le healaíontóirí clúiteacha mar Mik Artistik, The Resurrection, agus Stone and Jezreel.

Is é an seachtú huair ag an Science Gallery (Gailearaí Eolaíochta) ag Mindfield ag Electric Picnic, agus an taispeántas is mó tóir riamh acu – Seeing – do lucht féachana agus iad ag iarraidh tuairimí a mhúscailt agus a leathnú amach, agus ag An Puball Gaeilge, is í an Ghaeilge a bheidh i gceist, agus ceol as gach cineál seánra riamh á sheinm as Gaeilge chun comóradh ollmhór a dhéanamh ar An Teanga Bheo.

Níl anseo ar fad ach blaiseadh beag den tsiamsaíocht den scoth – idir spraíúil agus ghríosaitheach – a rachaidh i gcion ort chun machnamh, plé, agus cur agus cúiteamh a dhéanamh faoi chomh-fhís na hÉireann – ár stát sa todhchaí.

Cén uair: 2-4 Meán Fómhair, 2016

Cén áit: Halla an tSráidbhaile, Contae Laoise

Faigh tuilleadh eolais faoin imeacht seo ag Electric Picnic ar líne.

 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.