Events Imeachtaí

The Role of Women in 1916 with Specific Focus on Cumann na mBan Ról na mBan i 1916 agus Béim faoi Leith ar Chumann na mBan

  • Start / Tús:
  • 15.10.16
  • Ballinasloe Library, Society Street, Ballinasloe, Co. Galway
  • Leabharlann Bhéal Átha na Sluaighe, Sráid an Chumainn, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe

Celebrating the revolutionary women of Ireland.

Mná réabhlóideacha na hÉireann á gcomóradh.

10.00 am – 10.30am         

Registration and Tea/Coffee

10.30 am – 10.45am

Welcome by Cllr Michael Connolly, Cathaoirleach, Galway County Council

10.45 am - 11.30am

Cumann na mBan - Neither Handmaidens or Camp Followers, by Sinead McCoole

11.30 am - 12.15pm

Sources for the Study of Revolutionary Women: The Women in the Military Service Pensions Collection 1916-1923, by Cécile Gordon

12.15 pm - 12.45pm

The Mná 2016 Project, by Anne Carey and Áine Ní Shioradáin

12.45 pm - 1.00pm

Questions and answers

1.00 pm - 2.00pm

Lunch

2.00 pm - 3.15pm

Aeraíocht

3.15 pm – 3.30pm

Tea/Coffee

3.30 pm – 4.00pm

Ada English - A Revolutionary Doctor, by Pat Johnston

4.00 pm – 4.45pm

Women Emerging from the Shadows...? Cumann na mBan in an Historical Perspective, by Dr Conor McNamara

4.45pm – 5.00pm

Questions and answers and concluding remarks

 

Exhibitions:

Mná 2016 - Women’s Stories and Emblems 1916 – 2016 This exhibition tells the story of eight women with west of Ireland connections - Peg Broderick, Brigid O’Mullane, Eileen Costelloe, Hanna Sheehy-Skeffington, and Lily and Lolly Yeats - told in panels and a timeline of Irishwomen’s activities.

Clarinbridge Cumann na mBan Exhibition

This exhibition comprises display panels that seek to give an insight into Cumann na mBan and some of the local women who were involved in the organisation.

Aeraíocht The Aeraíocht

Co-ordinated by Jo Vahey, Executive Librarian, this is a presentation and celebration of the cultural traditions of the county in music, song, dance and poetry, with a range of world-class musicians, singers and dancers taking to the stage.

 

Biographies

Sinéad McCoole

Sinéad is a historian, broadcaster, scriptwriter and curator. She is the author of many books on the revolutionary period including No Ordinary Women and Easter Widows. She is a member of the Government's Expert Advisory Group on the Decade of Centenaries. She is currently Historical Advisor to the 2016 National Commemoration Programme and Curator of the Department's travelling exhibition on the role of women.

Cécile Gordon

Cécile Gordon is an archivist and has been working on the Military Service Pensions Project in Cathal Brugha Barracks since the beginning of the project in 2008. The MSP Project holds an important place in the centenary commemorations as part of the Government’s plans, along with the opening of a new building for the ever growing archive collections held in the Military Archives. Cécile has been working as an archivist for more than 10 years and prior to 2008 was managing the archives of the Mid-East region (Wicklow, Kildare and Meath County Councils). She was awarded a higher diploma in Archival Studies and a Master’s degree in Archives and Records Management from University College Dublin. Her areas of interest include the impact of the work of the archivist on the nature and use of primary sources and the connection between archives, nationalism, identity, commemoration and collective memory. She has published various articles in specialised publications such as History Ireland, Irish Archives, the Irish Labour History Society’s Soathar and has given numerous talks about the project and the collection in Ireland and abroad. 

Anne Carey

Anne Carey is an archaeologist with a particular interest in Medieval History. She hails from Ballygar, Co. Galway and lives in Galway City.

Áine Ní Shioradáin

Áine is from Milltown , Co. Galway and has a particular interest in the music, folklore and Gaelic language of this part of the county. Both Áine and Anne have been involved in delivering a heritage programme to Primary School Children in Galway City for the last few years.

Pat Johnston

Pat Johnston taught History at Garbally College, Ballinasloe and is now retired. As a member of St. Brigid’s Hospital Heritage Group she has worked towards keeping alive the history of the psychiatric hospital and its community. Her play, For a Little Lonely While, is an exploration of the life and work of Dr. Ada English.

Dr. Conor McNamara

Dr Conor McNamara teaches the history of the Irish Revolution in NUI Galway and is the author of numerous books and articles on the Irish revolution. He was formerly an archivist in the Manuscripts department of the National Library of Ireland and has written extensively about the social history of the Independence struggle. His most recent book was The Easter Rebellion 1916: A New Illustrated History, and his study of the independence struggle in the west of Ireland will be published in 2017.

 

Mná 2016

This project started out when members of a reading group began reading women's histories in 2015, realising that the 2016 commemorations were eminent. It became clear very quickly that there were many stories about women of 1916 that had been untold. The group then decided to bring the names of some of these women into the public domain. Mná 2016 was anxious to portray the lives of all types of women and to put their lives, vision and activities into the context of women's lives today. Mná 2016 is a year-long initiative and seeks to honour the voices of women in 1916 and to create interest and engagement with their vision by women in Ireland today. Aine Carey and Áine Ní Shioradáin are two members of the Mná 2016 group.

 

Pre-booking is essential, as places are limited, so please RSVP your attendance to:

Gráinne Smyth, Forward Planning, Galway County Council. Phone 091 509121 or email gsmyth@galwaycoco.ie 

Marie Mannion, Heritage Officer, Galway County Council. Phone 091 509198 or email mmannion@galwaycoco.ie

Marian Donohue, Forward Planning, Galway County Council. Phone 091 509165 or email mndonohue@galwaycoco.ie

Learn more here

10.00am–10.30am         

Clárú agus Tae/Caife

10.30am–10.45am

Fáilte leis an gComh. Michael Connolly, Cathaoirleach, Comhairle Chontae na Gaillimhe

10.45am–11.30am

Cumann na mBan - Neither Handmaidens or Camp Followers, le Sinead McCoole

11.30am–12.15pm

Sources for the Study of Revolutionary Women: The Women in the Military Service Pensions Collection 1916-1923, le Cécile Gordon

12.15pm–12.45pm

The Mná 2016 Project, le Anne Carey agus Áine Ní Shioradáin

12.45pm–1.00pm

Ceisteanna & Freagraí

1.00pm–2.00pm

Lón

2.00pm–3.15pm

Aeraíocht

3.15pm–3.30pm

Tae/Caife

3.30pm–4.00pm

Ada English - A Revolutionary Doctor, le Pat Johnston

4.00pm–4.45pm

Women Emerging from the Shadows...? Cumann na mBan in an Historical Perspective, leis an Dr Conor McNamara

4.45pm–5.00pm

Ceisteanna agus freagraí agus ráitis deiridh

 

Taispeántas:

Mná 2016 – Scéalta Ban agus Suaitheantais 1916–2016 Insítear sa taispeántas seo scéal ochtar ban a raibh ceangal acu le hiarthar na hÉireann – Peg Broderick, Brigid O’Mullane, Eileen Costelloe, Hanna Sheehy-Skeffington, agus Lily agus Lolly Yeats – insinte i bpainéil agus amlíne de ghníomhaíochtaí mhná na hÉireann.

Taispeántas Chumann na mBan i nDroichead an Chláirín

Cuimsítear sa taispeántas seo painéil taispeána a fhéachann le léargas a thabhairt ar Chumann na mBan agus ar roinnt de na mná áitiúla a bhí bainteach leis an eagraíocht.

Aeraíocht An Aeraíocht

Is cur i láthair agus ceiliúradh atá san ócáid seo atá á chomhordú ag Jo Vahey, Leabharlannaí Feidhmeannach, ar thraidisiúin chultúrtha an chontae i gceol, amhránaíocht, damhsa agus filíocht, agus tabharfaidh réimse ceoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí den scoth a n-aghaidh ar an stáitse.

 

Beathaisnéisí

Sinéad McCoole

Is staraí, craoltóir, scríbhneoir scripte agus coimeádaí í Sinéad. Tá cuid mhaith leabhar scríofa aici faoin tréimhse réabhlóideach, ina measc No Ordinary Women agus Easter Widows. Is ball de Shainghrúpa Comhairleach an Rialtais ar Dheich mBliana na gCuimhneachán í Sinéad. Tá sí ina Comhairleoir Stairiúil ar an gClár Cuimhneacháin Náisiúnta 2016 faoi láthair agus ina Coimeádaí ar thaispeántas taistil na Roinne ar ról na mban.

Cécile Gordon

Is cartlannaí í Cécile Gordon agus tá sí ag obair ar Thionscadal Phinsin na Seirbhíse Míleata i mBeairic Chathail Brugha ó cuireadh tús leis an tionscadal in 2008. Tá áit thábhachtach ag Tionscadal Phinsin na Seirbhíse Míleata sa chomóradh céad bliain mar chuid de phleananna an Rialtais, mar aon leis an bhfoirgneamh nua a osclaíodh le haghaidh na mbailiúchán cartlainne atá ag dul i méid i gcónaí sna Cartlanna Míleata. Tá Cécile ag obair mar chartlannaí le breis is 10 mbliana agus roimh 2008 bhí sí ag bainistiú chartlanna réigiún an Lár-Oirthir (Comhairlí Contae Chill Mhantáin, Chill Dara agus na Mí). Bronnadh ard-dioplóma i Staidéir Chartlainne agus céim Mháistreachta i mBainistíocht Cartlann agus Taifead uirthi ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. I measc na réimsí spéise atá aici tá an tionchar a bhíonn ag obair an chartlannaí ar chineál agus ar úsáid bunfhoinsí agus an nasc idir cartlanna, náisiúnachas, féiniúlacht, comóradh agus an chomhchuimhne. Tá ailt éagsúla foilsithe aici i bhfoilseacháin speisialta ar nós History Ireland, Cartlanna na hÉireann, Saothar Chumann Staire Lucht Oibre na hÉireann agus tá roinnt cainteanna tugtha aici maidir leis an tionscadal agus leis an mbailiúchán in Éirinn agus thar lear. 

Anne Carey

Is seandálaí í Anne Carey agus tá spéis ar leith aici sa Stair Mheánaoiseach. Is as an mBaile Gearr, Co. na Gaillimhe í ó dhúchas agus tá cónaí uirthi i gCathair na Gaillimhe.

Áine Ní Shioradáin

Is as Baile an Mhuilinn, Co. na Gaillimhe í Áine agus tá spéis ar leith aici i gceol, i mbéaloideas agus sa Ghaeilge sa chuid seo den chontae. Bhí baint ag Áine agus ag Anne le clár oidhreachta a sheachadadh do Leanaí Bunscoile i gCathair na Gaillimhe le cúpla bliain anuas.

Pat Johnston

Mhúin Pat Johnston Stair ag Coláiste Garbally, Béal Átha na Sluaighe agus tá sé ar scor anois. Mar bhall de Ghrúpa Oidhreachta Ospidéal Bhríde d’oibrigh sí i dtreo stair an ospidéil shíciatraigh agus a phobail a choinneáil beo. Ina dráma, For a Little Lonely While, déantar iniúchadh ar shaol agus ar shaothar an Dr Ada English.

An Dr Conor McNamara

Múineann an Dr Conor McNamara stair Réabhlóid na hÉireann in OÉ Gaillimh agus tá roinnt leabhar agus alt scríofa aige ar réabhlóid na hÉireann. Ba chartlannaí é roimhe sin i rannóg na Lámhscríbhinní de Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus tá scríofa go forleathan aige faoi stair shóisialta na hiarrachta ar son na Saoirse. Is é an leabhar is déanaí dá chuid The Easter Rebellion 1916: A New Illustrated History, agus foilseofar in 2017 an staidéar a rinne sé ar an troid ar son na saoirse in iarthar na hÉireann.

 

Mná 2016

Cuireadh an tionscadal seo ar bun nuair a thosaigh daoine as grúpa léitheoireachta ag léamh stair faoi mhná in 2015, mar gheall go raibh comóradh 2016 ar leac an dorais acu. Ba léir an-tapa go raibh go leor scéalta faoi mhná 1916 nár chuala aon duine riamh. Shocraigh an grúpa ansin ainmneacha roinnt de na mná sin a chur os comhair an phobail. Bhí iarracht ar bun ag Mná 2016 saol gach cineál mná a thaispeáint agus a saol, a bhfís agus a gcuid gníomhaíochtaí a chur i gcomhthéacs mhná na linne seo. Is tionscnamh bliana é Mná 2016 agus féachann sé le hómós a thabhairt don mhéid a bhí le rá ag mná 1916 agus spéis agus comhrá a chur ar bun maidir lena bhfís le mná in Éirinn na linne seo. Tá Anne Carey agus Áine Ní Shioradáin ina mbaill de ghrúpa Mhná 2016.

 

Ní mór áiteanna a chur in áirithe, toisc go bhfuil teorainn le háiteanna, mar sin seol RSVP chuig:

Gráinne Smyth, Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Chontae na Gaillimhe. Cuir glaoch ar 091 509121 nó seol ríomhphost chuig gsmyth@galwaycoco.ie 

Marie Mannion, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe. Cuir glaoch ar 091 509198 nó seol ríomhphost chuig mmannion@galwaycoco.ie

Marian Donohue, Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Chontae na Gaillimhe. Cuir glaoch ar 091 509165 nó seol ríomhphost chuig mndonohue@galwaycoco.ie

Tuilleadh faisnéise anseo

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.