Events Imeachtaí

Ireland's Women: Revolution and Remembrance Mná na hÉireann: Réabhlóid agus Cuimhneachán

 • Start / Tús:
 • 13.05.16
 • End / Críoch:
 • 15.05.16
 • Lissadell House
 • Event webpage
 • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Located at the childhood home of Countess Markievicz and her sister Eva Gore-Booth, this three-day conference, presented by Sligo Field Club, will examine the role that they and Ireland’s women played in the revolutionary period of Irish history 100 years ago.

Ag an gcomhdháil trí lá seo a bheidh ar bun sa teach inar fhás an Cuntas Markievicz agus a deirfiúr Eva Gore-Booth aníos, á cur i láthair ag Club Allamuigh Shligigh, déanfar imscrúdú ar an ról a bhí acu féin agus ag mná na hÉireann sa tréimhse réabhlóideach de stair na hÉireann 100 bliain ó shin.

The independence movement could not have succeeded without the contribution of Ireland’s women and the decisive roles they played.

After the imprisonment of thousands of men at and after the close of Easter week 1916, women were left at the forefront of the battle to win the hearts and minds of the people of Ireland. They fought the English propaganda machine, held vigils, public talks and lectures, collected funds, and forced the Catholic church to speak out against the executions by being photographed praying outside Kilmainham Gaol.

Sligo Field Club honours the influence of these women in their 8th Annual Conference entitled Ireland’s Women: Revolution and Remembrance. This three-day weekend event will comprehensively examine the roles - whether direct or indirect - of women in the revolutionary period in Ireland.

From May 13-15, 2016 enjoy this enlivening and expansive series of talks, theatrical performances, live music, poetry and historical inquiry, all with a focus on the contributions of women to the transformation of our nation.

Some of the weekend highlights include:

 • An examination of women in the writing of WB Yeats, presented by John Kavanagh.
 • Cathleen Ni Houlihan, performed by the Dr Dappertutto Theatre.
 • A collective of artists either originating or based in the Northwest of Ireland or connected with IT Sligo’s B.A Hons in Performing Arts.
 • A special performance by Saile, a traditional youth music group from Sligo and Roscommon. Influenced by the two Sligo fleadhs they came together one year ago under the mentorship of Tom Gavin. They present a combination of music, song and dance with passion and with a lively flair.
 • Bua, an all-female choir from Sligo with a twist.
 • Broken Glory, a play by Mary Branley based on the writings of Eva and Constance Gore Booth. It explores the close, some say telepathic relationship of the sisters throughout tumultuous times.
 • History Ireland Hedge School; a travelling exhibition on Countess Markievicz and her sister Eva Gore-Booth.
 • A special event on Sunday giving North Sligo primary school students the chance to present to the public their works of art and creative writing in response to 1916 personalities with a local connection, and a number of descendants of volunteers, who will attend with relatives’ medals and other family memorabilia.

Conference speakers will include:

Dr Laura McAtackney, associate professor in Sustainable Heritage Management at Aarhus University, Denmark

Dr Eve Morrison, IRC postdoctoral fellow at University College, Dublin

Dr. Sonja Tiernan, senior lecturer in History at Liverpool Hope University

Dr. Mary McAuliffe, Women’s / Gender History at UCD Women’s University and the Peter O’Brien Visiting Professor in Irish Studies at Concordia University 2015-2016

Dr. Margaret Ward, visiting research fellow in Irish History at Queen’s University Belfast

Dr Lauren Arrington, senior lecturer at the Institute of Irish Studies

Anne Haverty, author, poet and biographer of Constance Markievicz

Leo Leydon

Helen Meehan

This conference is made possible by the kind permission of the Walsh Cassidy family. It takes place at Lissadell House, the childhood home of Constance Markievicz.

Conference cost: €70 (plus booking fee)

Student concession with valid ID Card: €30 (plus booking fee)

For a full programme, visit Sligo Field club online, or see here to book your tickets. 

Ní éireodh leis an ngluaiseacht neamhspleách murach an méid a rinne mná na hÉireann agus na róil chinniúnacha a bhí acu.

Tar éis na mílte fear a chur i bpríosún agus tar éis dheireadh sheachtain na Cásca 1916, bhí a ndóthain le déanamh ag na mná muintir na hÉireann a thabhairt leo ina gcroí agus ina n-aigne. Throid siad uirlis bolscaireachta Shasana, bhí bigilí, cainteanna agus léachtaí poiblí acu, bhailigh siad airgead, agus chuir siad iallach ar an eaglais Chaitliceach labhairt amach i gcoinne na mbásuithe trí bheith sásta grianghraif a ghlacadh díobh ag guí lasmuigh de Phríosún Chill Mhaighneann.

Tugann Club Allamuigh Shligigh onóir do thionchar na mban seo ina 8ú Comhdháil Bhliantúil dar teideal Mná na hÉireann: Réabhlóid agus Cuimhneachán. Déanfar imscrúdú cuimsitheach ag an ócáid trí lá seo thar dheireadh seachtaine ar na róil – go díreach nó go hindíreach – a bhí ag na mná sa tréimhse réabhlóideach in Éirinn.

Ón 13-15 Bealtaine, 2016 bí linn sa tsraith bhríomhar leathan seo ina mbeidh cainteanna, léirithe téatair, ceol beo, filíocht agus fiosrúchán stairiúil, agus iad go léir dírithe ar chúnamh na mban do chlaochlú ár náisiúin.

I measc bhuaicphointí an deireadh seachtaine beidh siad seo a leanas:

 • Imscrúdú ar na mná i scríbhneoireacht WB Yeats, á chur i láthair ag John Kavanagh.
 • Cathleen Ni Houlihan, á léiriú ag Dr Dappertutto Theatre.
 • Bailiúchán ealaíontóirí a tháinig as Iarthuaisceart na hÉireann nó atá lonnaithe ann nó a bhfuil ceangal acu leis an gcúrsa B.A. Onóracha sna Taibhealaíona ag Institiúid Teicneolaíochta Shligigh.
 • Léiriú speisialta le Saile, grúpa ceoil traidisiúnta don óige ó Shligeach agus Ros Comáin. Chuaigh dhá fhleadh i Sligeach i gcion orthu agus tháinig siad le chéile bliain ó shin faoi mheantóireacht Tom Gavin. Seinneann siad meascán ceoil, amhráin agus damhsa agus iad beo bríomhar ina bhun.
 • Bua, cór ban as Sligeach a bhfuil gné eile ag baint leo.
 • Broken Glory, dráma le Mary Branley bunaithe ar scríbhneoireacht Eva agus Constance Gore-Booth. Déantar iniúchadh ann ar an gcaidreamh dlúth, teileapaiteach dar le roinnt daoine, a bhí ag na deirfiúracha ar feadh tréimhsí suaite ina saol.
 •  Scoil Chois Claí History Ireland; taispeántas taistil ar an gCuntas Markievicz agus a deirfiúr Eva Gore-Booth.
 • Imeacht speisialta ar an Domhnach ina dtugtar deis do dhaltaí bunscoile ó Thuaisceart Shligigh a saothair ealaíne agus scríbhneoireacht chruthaitheach a chur i láthair an phobail mar fhreagra ar phearsa 1916 a bhfuil nasc acu leis an gceantar, agus roinnt sliochtach de na hóglaigh, a fhreastalóidh le boinn a ndaoine muinteartha agus earraí cuimhneacháin eile de chuid an teaghlaigh.

I measc chainteoirí na comhdhála beidh siad seo a leanas:

An Dr Laura McAtackney, ollamh comhlach i mBainistíocht Oidhreachta Inbhuanaithe ag Ollscoil Aarhus, An Danmhairg

An Dr Eve Morrison, comhalta iardhochtúireachta IRC ag Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

An Dr Sonja Tiernan, léachtóir sinsearach le stair ag Liverpool Hope University

An Dr Mary McAuliffe, Stair na mBan / Inscne ag Ollscoil na mBan UCD agus an tOllamh sa Léann Éireannach Peter O’Brien ar Cuairt ag Concordia University 2015-2016

An Dr Margaret Ward, comhalta taighde le Stair na hÉireann ar cuairt ag Ollscoil na Banríona Béal Feirste

An Dr Lauren Arrington, léachtóir sinsearach ag Institiúid an Léinn Éireannaigh

Anne Haverty, údar, file agus beathaisnéisí ar an gCuntas Markievicz

Leo Leydon

Helen Meehan

Is le caoinchead an teaghlaigh Walsh Cassidy is féidir linn an chomhdháil seo a chur ar siúl. Beidh sí ar siúl ag Teach Lios an Daill, an teach inar fhás an Cuntas Markievicz aníos.

Costas na Comhdhála: €70 (móide táille áirithinte)

Beidh lamháltas do mhic léinn má bhíonn cárta I.D. bailí acu: €30 (móide táille áirithinte)

Chun an clár iomlán a fheiceáil, téigh chuig Club Allamuigh Shligigh ar líne, nó féach  anseo chun do thicéid a chur in áirithe. 

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.