Events Imeachtaí

Ireland 2016: Global Programme Éire 2016: Clár Domhanda


The Department of Foreign Affairs and Trade programme provides an opportunity to reflect on the national and international dimensions of 1916.

Tugann clár na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála an deis le machnamh a dhéanamh ar na gnéithe náisiúnta agus na gnéithe idirnáisiúnta d’Éirí Amach na bliana 1916.

The Department of Foreign Affairs and Trade programme provides an opportunity to reflect on the national and international dimensions of 1916 and to celebrate Ireland’s continued strong links with its Diaspora and with our international friends and partners. Set out below is a list, organised by country, of some of the events currently being planned.

Tugann clár na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála an deis le machnamh a dhéanamh ar na gnéithe náisiúnta agus na gnéithe idirnáisiúnta d’Éirí Amach na bliana 1916 agus le ceiliúradh a dhéanamh ar na naisc láidre atá ag Éire lena Diaspóra agus lenár gcairde agus lenár gcomhpháirtithe ar fud an domhain. Tá liosta leagtha amach thíos de roinnt de na himeachtaí atá á bpleanáil faoi láthair, agus iad eagraithe de réir tíre.

United States of America

The centenary of the 1916 Rising will have particular resonance in the United States of America. Five of the seven signatories to the Proclamation of Independence spent periods of time in the U.S. that influenced their thinking and actions; the U.S. is the only foreign country specifically mentioned in the Proclamation; it has the greatest concentration of our Diaspora and contemporary ties are of extraordinary depth and breadth. The following are the events and initiatives planned, to date, in the United States:

From 16 May to 5 June, the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C., in partnership with the Embassy of Ireland, will host a three-week festival of Irish arts and culture called Celebrating a Century of Irish Arts and Culture. The festival will be the centrepiece of Ireland 2016 commemorations and celebrations in the United States and will showcase a spectrum of the cultural heritage of the island of Ireland, including some of the best of Irish contemporary musicians, dancers and theatre companies.

On 3 March, a gala premiere screening of the Notre Dame produced documentary on 1916 will take place in the University of Notre Dame, South Bend, with additional screenings in Chicago and Atlanta.

In New York, Glucksman Ireland House at New York University will present a series of public events commencing in autumn 2015 including music, film, poetry, and prose, culminating in a major academic conference in April 2016, exploring the relationship between America and 1916.

On Sunday 24 April, the headquarters of the American Irish Historical Society in New York will be the focus of a major civic commemorative event. The Society will also host a series of exhibitions featuring holdings from their collections of Irish and Irish-American historical papers and artefacts from the 1916 period.

The Ancient Order of Hibernians (AOH) 1916 commemorations will also focus on New York over the weekend of 22 to 24 April. A significant civic event is also being planned, involving a solemn commemorative moment and a reading of the Proclamation, also to take place on 23 April.

Glór na nGael and the Consulate General in Boston will hold a conference from 17-19 June bringing together Irish language groups from across the United States to explore the role of the Irish language and Irish culture in the 1916 Rising and in the hundred years since.

Other 1916 commemorative events will be held in other US cities including Cleveland, Chicago, Baltimore, Atlanta and Cincinnati.

For the latest information on the United States' events, click here.

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Beidh suntasacht ar leith i Stáit Aontaithe Mheiriceá ag comóradh céad bliain Éirí Amach 1916. Chaith cúigear den seachtar a shínigh Forógra na Poblachta tréimhsí ama sna Stáit Aontaithe a chuaigh i gcion ar a smaointeoireacht agus ar a gcuid gníomhartha; tá na Stáit Aontaithe ar an aon tír iasachta amháin a luaitear go sonrach san Fhorógra; tá an dlús is mó dár nDiaspóra inti agus tá na naisc chomhaimseartha an-leathan agus an-fhairsing léi. Is iad seo a leanas na himeachtaí agus na tionscnaimh atá beartaithe sna Stáit Aontaithe go dtí seo:

Idir an 16 Bealtaine agus an 5 Meitheamh 2016, déanfaidh Ionad John F. Kennedy le haghaidh na nEalaíon Taibhiúcháin in Washington D.C., i gcomhpháirt le hAmbasáid na hÉireann, óstáil ar fhéile trí seachtaine a cheiliúrfaidh ealaíona Éireannacha agus cultúr Éireannach dar teideal Celebrating a Century of Irish Arts and Culture. Beidh an fhéile ar an bpríomhócáid de shearmanais chomórtha agus cheiliúrtha Éire 2016 sna Stáit Aontaithe agus taispeánfaidh sí raon d’oidhreacht chultúrtha oileán na hÉireann, lena n-áirítear roinnt de na ceoltóirí, damhsóirí agus cuideachtaí amharclannaíochta comhaimseartha is fearr.

Beidh an chéad léiriú ceiliúrtha den chlár faisnéise faoi 1916, atá léirithe ag Ollscoil Notre Dame, ar siúl an 3 Márta in Ollscoil Notre Dame, South Bend, agus beidh léirithe breise in Chicago agus in Atlanta.

I Nua-Eabhrac, cuirfidh Áras Glucksman na hÉireann in Ollscoil Nua-Eabhrac sraith imeachtaí poiblí i láthair ag tosú i bhFómhar 2015. Áireofar leis na himeachtaí sin ceol, scannán, filíocht agus prós agus beidh mórchomhdháil acadúil ina bpléifear an caidreamh idir Meiriceá agus 1916 ag deireadh na sraithe i mí Aibreáin 2016.

Cuirfear mórimeacht comórtha poiblí ar siúl i gceanncheathrú Chumann Staire na nÉireannach i Meiriceá Dé Domhnaigh an 24 Aibreán i Nua-Eabhrac. Déanfaidh an Cumann óstáil ar shraith taispeántas a mbeidh stoc óna mbailiúcháin de pháipéir staire Éireannaí agus Gael-Mheiriceánaí agus déantáin ó thréimhse 1916 ina ngnéithe di.

Díreoidh searmanais chomórtha 1916 de chuid Ord Ársa na nIbeirneach ar Nua-Eabhrac thar an deireadh seachtaine dar tosach an 22 Aibreán agus dar críoch an 24 Aibreán. Tá imeacht poiblí suntasach á phleanáil freisin ina mbeidh bomaite sollúnta comórtha agus ina léifear an Forógra. Tá sé beartaithe é a chur ar siúl an 23 Aibreán.

Reáchtálfaidh Glór na nGael agus an Ard-Chonsalacht i mBostún comhdháil ón 17 Meitheamh go dtí an 19 Meitheamh a thabharfaidh grúpaí Gaeilge ó áiteanna ar fud na Stát Aontaithe le chéile d’fhonn plé a dhéanamh ar an ról a bhí ag an nGaeilge agus ag an gcultúr Éireannach in Éirí Amach 1916 agus sa chéad bliain ó shin i leith.

Cuirfear imeachtaí comórtha eile 1916 ar siúl i gcathracha eile sna Stáit Aontaithe, lena n-áirítear Cleveland, Chicago, Baltimore, Atlanta agus Cincinnati.

Chun an fhaisnéis is déanaí a fháil ar imeachtaí sna Stáit Aontaithe, cliceáil anseo.

Great Britain

A comprehensive range of commemorative, community, cultural, public diplomacy and academic events will take place across England, Wales and Scotland. In March 2016, the Embassy in London will host the launch of the Windharp – Poems of Ireland Since 1916, an anthology designed to capture and reflect Ireland through its poetry.

An Bhreatain Mhór

Beidh raon cuimsitheach d'imeachtaí comórtha, pobail, cultúrtha, taidhleoireachta poiblí agus acadúla ar siúl ar fud Shasana, na Breataine Bige agus na hAlban. I mí an Mhárta 2016, déanfaidh an Ambasáid i Londain óstáil ar sheoladh Windharp - Poems of Ireland since 1916, ar díolaim í atá ceaptha chun Éire a chur in iúl agus a léiriú trína cuid filíochta.

France

A series of lectures in Paris and the regions, organised in conjunction with French academic institutions, will examine the significance of 1916 in the emergence of an Irish Republic, influences from French history and thinking, and the wider backdrop of war in Europe. Two major international conferences will also be held – one in Dublin and one in Paris – exploring the historical, political, ideological, literary and artistic context of the Franco-Irish connection.

The first Paris International Beckett Festival will run from 1 – 27 March 2016. The highlight of the programme is the 1916 centennial. 16 Irish artists or artistic groups will be invited to represent an imaginative approach to Beckett’s work to mark the 1916 centenary.

The Irish Music and Cultural Festival in Pas de Calais – Les Semaines Irlandaises en Artois-Gohelle – will stage a special event on 24 April to commemorate 1916 through art, music and historical lectures.

An Fhrainc

I sraith léachtaí i bPáras agus sna réigiúin, arna heagrú i gcomhar le hinstitiúidí acadúla na Fraince, scrúdófar an tábhacht a bhain le hÉirí Amach na bliana 1916 i dteacht chun cinn Phoblacht na hÉireann, an tionchar a bhí ag stair agus smaointeoireacht na Fraince air agus cúlra leathan an chogaidh san Eoraip. Chomh maith leis sin, cuirfear dhá chomhdháil idirnáisiúnta mhóra ar siúl (ceann amháin i mBaile Átha Cliath agus ceann amháin i bPáras) ina bpléifear comhthéacs stairiúil, polaitiúil, idé-eolaíoch, liteartha agus ealaíonta an ghaoil Fhranc-Éireannaigh.

Beidh an chéad fhéile riamh i bPáras d’Fhéile Idirnáisiúnta Beckett ar siúl ón 1 Márta go dtí an 27 Márta. Comóradh céad bliain 1916 is ea buaicphointe an chláir. Tabharfar cuireadh do 16 rannpháirtí ar ealaíontóirí Éireannacha nó grúpaí ealaíonta Éireannacha iad cur chuige samhlaíoch a léiriú maidir le saothar Beckett chun comóradh céad bliain 1916 a cheiliúradh.

San Fhéile Cheoil agus Chultúir Éireannaigh in Pas de Calais (Les Semaines Irlandaises en Artois-Gohelle), cuirfear ócáid speisialta ar an ardán an 24 Aibreán chun 1916 a chomóradh trí ealaín, trí cheol agus trí léachtaí staire.

Argentina

The centenary of the 1916 Rising will take place in the same year as the bicentenary of the Declaration of Independence in Argentina. An international conference will take place in Buenos Aires in 2016 in association with the University of El Salvador and the Irish-Argentine community to examine the strong historical links between both countries, including in the 1916 period. The University of Notre Dame graduate summer school in Irish Studies will take place in Buenos Aires in July 2015 with a focus on the Irish-Argentine community and historical ties, including some relating to the 1916 Rising.

In conjunction with the Government of the the City of Buenos Aires, the Irish Embassy, will hold a series of cultural and artistic events to commemorate 1916 with a special focus on young people through initiatives such as a schools essay competition, engagement with the GAA and school rugby tours to Ireland.

An Airgintín

Beidh comóradh céad bliain Éirí Amach 1916 ar siúl sa bhliain chéanna is a bheidh comóradh dhá chéad bliain Fhorógra na Saoirse san Airgintín. Reáchtálfar comhdháil idirnáisiúnta in Buenos Aires in 2016 i gcomhar le hOllscoil na Salvadóire agus leis an bpobal Gael-Airgintíneach chun plé a dhéanamh ar na naisc láidre staire idir an dá thír, lena n-áirítear i dtréimhse 1916. Beidh scoil samhraidh Ollscoil Notre Dame i Léann Éireannach do chéimithe ar siúl in Buenos Aires i mí Iúil 2015. Díreofar inti ar an bpobal Gael-Airgintíneach agus ar naisc staire, lena n-áirítear roinnt nasc a bhaineann le hÉirí Amach na bliana 1916.

I gcomhar le Rialtas Chathair Buenos Aires, reáchtálfaidh Ambasáid na hÉireann sraith imeachtaí cultúrtha agus ealaíonta chun Éirí Amach 1916 a chomóradh. Díreofar go speisialta ar dhaoine óga trí thionscnaimh amhail comórtas aiste scoileanna, teagmháil leis an gCumann Lúthchleas Gael agus camchuairteanna rugbaí scoile ar Éirinn.

Brazil

Among events planned in Brazil are an Irish Film Festival in Santa Catarina in November 2015, which will celebrate the work of director Alan Gilsenan, and particularly his films on Pádraig Pearse, W.B. Yeats and Roger Casement. In Brasilia, a seminar on Roger Casement will take place in the week beginning 14 March 2016 and an accompanying exhibition will continue until Easter.

An Bhrasaíl

Ar na himeachtaí atá beartaithe sa Bhrasaíl, tá Féile Scannán Éireannach in Santa Catarina i mí na Samhna 2015 a cheiliúrfaidh saothar Alan Gilsenan, an stiúrthóir, agus go háirithe na scannáin dá chuid faoi Phádraig Mac Piarais, faoi W.B. Yeats agus faoi Ruairí Mac Easmainn. Beidh seimineár maidir le Ruairí Mac Easmainn ar siúl i mBrasília le linn na seachtaine dar tosach an 14 Márta 2016 agus leanfar de thaispeántas tionlacain go dtí an Cháisc.

Australia

Academic conferences are planned for Sydney (examining the Rising in its international context) and Canberra (exploring the military aspects of the Rising and the Australian responses to it) involving the Global Irish Studies Centre of the University of New South Wales (UNSW) in Sydney and the Australian Centre for the Study of Armed Conflict and Society of UNSW in Canberra.

An Astráil

Tá comhdhálacha acadúla beartaithe in Sydney (ina scrúdófar an tÉirí Amach ó thaobh a chomhthéacs idirnáisiúnta de) agus in Canberra (ina bpléifear na gnéithe míleata den Éirí Amach agus an chaoi ar fhreagair an Astráil dó) lena bhfuil baint ag an Lárionad don Léann Éireannach Domhanda de chuid Ollscoil New South Wales (UNSW) in Sydney agus Lárionad na hAstráile um Staidéar ar Choinbhleacht Armtha agus an tSochaí de chuid an UNSW in Canberra.

Canada

To mark the centenary of the Rising, Irish writers will participate in the Ottawa International Writers Festival, which hosts authors from around the world. In addition, the Irish Embassy in Ottawa will provide support to community groups right across Canada that are planning commemorative and celebratory events to mark Ireland 2016.

Ceanada

Chun comóradh céad bliain an Éirí Amach a cheiliúradh, glacfaidh scríbhneoirí Éireannacha páirt i bhFéile Scríbhneoirí Idirnáisiúnta Ottawa, a dhéanann óstáil ar údair ó áiteanna fud fad an domhain. Anuas air sin, cuirfidh Ambasáid na hÉireann in Ottawa tacaíocht ar fáil do ghrúpaí pobail ó áiteanna ar fud Cheanada atá ag pleanáil imeachtaí comórtha agus ceiliúrtha chun Éire 2016 a cheiliúradh.

Other European Cities

A range of commemorative events are planned for Rome, Berlin and other capital cities including film screenings, writers’ events and theatre performances.

Cathracha Eile san Eoraip

Tá raon imeachtaí comórtha beartaithe sa Róimh, i mBeirlín agus i bpríomhchathracha eile, lena n-áirítear léirithe scannáin, imeachtaí scríbhneoirí agus taibhléirithe amharclainne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.