Events Imeachtaí

Gifford & Plunkett Letters @ National Library of Ireland Litreacha Gifford & Phluincéid @ Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

National Library of Ireland
  • Start / Tús:
  • 16.09.16
  • National Library of Ireland, Kildare Street, Dublin 2
  • Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2

Part of its Culture Night 2016 programme, the National Library of Ireland will display the poignant letters of Grace Gifford and Joseph Plunkett.

Mar chuid dá clár le haghaidh Oíche Chultúir 2016, taispeánfaidh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann litreacha maoithneacha Grace Gifford agus Sheosaimh Phluincéid.

The National Library of Ireland (NLI) has acquired an unusual collection of material relating to Kilmainham Gaol and two major figures in the events of Easter 1916, Grace Plunkett (née Gifford) and Éamonn Ceannt. Two previously unseen letters will be displayed together for one night only in the Signatories exhibition in the front hall of the NLI on Culture Night, 16th September 2016.

The first letter is part of a collection donated by Sir Charles Knowles to the Director of the NLI, Dr Sandra Collins, at a private reception organised by the Ambassador of Ireland to Great Britain, Mr Dan Mulhall, in June 2016. The donor is a great-nephew of Major William Sherlock Lennon, temporary Governor of Kilmainham Gaol in the aftermath of the 1916 Rising, whose letters and mementos from the period were carefully preserved by his family through the years. The collection now at the NLI shows the role Major Lennox played, with evident compassion and humanity, in the weeks following the Rising.

One of the donated letters was written by Grace Gifford, who married Joseph Plunkett in Kilmainham Gaol the night before his execution on 4th May. It was Major Lennon who had given them permission to marry, and two days later Grace Plunkett wrote to Lennon asking about Joseph Plunkett’s personal effects and inquiring “where is the letter which he wrote on Tuesday and his will which he wrote on (I think) Sunday.” Remarkably, the National Library already holds a letter dated 2nd May 1916 from Plunkett to Gifford asking her to marry him and includes a will. It was noted by her niece Maeve that this letter from Richmond Barracks “was brought to Palmerston Park by a soldier… after the executions”. It seems that this is the very letter that Grace sought from Lennon.

The two letters will be brought together for display for one night only, on Culture Night.

A letter from Éamonn Ceannt from the Knowles donation will also be on display. It was written at 11pm on 7th May 1916, the night before his execution in the Stonebreakers’ Yard in Kilmainham Gaol. It is a very dignified request to Major Lennon “to express through him to his subordinates my feelings of gratitude for their kindness and civility during my brief sojourn in their midst.”

In addition to viewing the letters, on Culture Night 2016 visitors can view the NLI’s magnificent Reading Room, explore the exhibitions, and learn more about the library’s services.

Free family history advice is available all night from the NLI’s team of genealogists and the Dublin Bach Singers will fill the beautiful library building with song. In Temple Bar, Rising – a photographic exhibition of the rich imagery of 1916 – is open all evening in the NLI’s National Photographic Archive.

Both the National Library and the National Photographic Archives will be open to visitors from 5pm to 11pm.

For more information, visit www.nli.ie.

Tá bailiúchán neamhghnách ábhair faighte ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (LNÉ) a bhaineann le Príosún Chill Mhaighneann agus beirt mhórphearsa in imeachtaí na Cásca 1916, Grace Pluincéad (née Gifford) agus Éamonn Ceannt. Taispeánfar le chéile dhá litir nach bhfacthas roimhe sin ar feadh aon oíche amháin i dtaispeántas na Sínitheoirí i halla tosaigh LNÉ ar Oíche Chultúir, 16 Meán Fómhair 2016.

Tagann an chéad litir ó bhailiúchán a thug Sir Charles Knowles do Stiúrthóir LNÉ, an Dr Sandra Collins ag fáiltiú príobháideach a d'eagair Ambasadóir na hÉireann don Bhreatain Mhór, an tUas. Dan Mulhall, i Meitheamh 2016. Is garnia é an té a thug an bailiúchán leis an Maor William Sherlock Lennon, a bhí ina Rialtóir sealadach ar Phríosún Chill Mhaighneann tar éis Éirí Amach 1916, agus ar choimeád a theaghlach go cúramach a chuid litreacha agus cuimhneachán ón tréimhse sin i gcaitheamh na mblianta. Léiríonn an bailiúchán atá i LNÉ anois an ról a ghlac an Maor Lennox, agus comhbhá chomh maith le cineáltas á léiriú go soiléir aige, i gcaitheamh na seachtainí tar éis an Éirí Amach.

Bhí ceann de na litreacha a tugadh scríofa ag Grace Gifford, a phós Seosamh Pluincéad i bPríosún Chill Mhaighneann ar an 4 Bealtaine, an oíche sular cuireadh chun báis é. Ba é an Maor Lennon a thug cead dóibh pósadh, agus dhá lá ina dhiaidh sin scríobh Grace Pluincéad chuig Lennon ag cur ceiste faoi earraí pearsanta Sheosaimh Phluincéid agus an méid seo a leanas á fhiafraí aici dó: “where is the letter which he wrote on Tuesday and his will which he wrote on (I think) Sunday.” Ait go leor, tá litir sa Leabharlann Náisiúnta cheana féin dar dáta 2 Bealtaine 1916 a scríobh Pluincéad chuig Gifford ag iarraidh uirthi é a phósadh agus tá uacht inti. Thug a neacht Maeve faoi deara gur tharla an méid seo a leanas don litir sin ó Dhún Richmond: “was brought to Palmerston Park by a soldier… after the executions”. Is cosúil gurbh í an litir sin an ceann a bhí á lorg ag Grace ó Lennon.

Tógfar an dá litir le chéile le taispeáint ar feadh aon oíche amháin, ar Oíche Chultúir.

Taispeánfar freisin litir ó Éamonn Ceannt ó thabhartas Knowles. Scríobhadh í ag 11pm ar an 7 Bealtaine 1916, an oíche sular cuireadh chun báis é i gClós na mBristeoirí Cloch i bPríosún Chill Mhaighneann. Is é atá ann ná iarratas a raibh a lán dínite ag baint leis agus ba é sin ná: “to express through him to his subordinates my feelings of gratitude for their kindness and civility during my brief sojourn in their midst.”

Chomh maith le féachaint ar na litreacha, ar Oíche Chultúir 2016 is féidir le cuairteoirí féachaint ar Seomra Léitheoireachta iontach LNÉ, na taispeántais a scrúdú agus níos mó eolais a fháil faoi sheirbhísí na leabharlainne.

Beidh comhairle faoi stair teaghlaigh ar fáil saor in aisce ar feadh na hoíche go léir ó fhoireann ginealeolaithe NLÉ agus beidh amhráin na Dublin Bach Singers le cloisteáil ar fud fhoirgneamh álainn na leabharlainne. I mBarra an Teampaill, beidh Rising (Éirí Amach) – taispeántas grianghraf d'íomhánna saibhre 1916 – ar oscailt ar feadh an tráthnóna i gCartlann Náisiúnta Grianghrafadóireachta an LNÉ.

Beidh an Leabharlann Náisiúnta agus an Chartlann Náisiúnta Grianghrafadóireachta oscailte do chuairteoirí ó 5pm go 11pm.

Chun níos mó eolais a fháil téigh chuig www.nli.ie.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.



Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.