Events Imeachtaí

Community Events in Britain Imeachtaí Pobail sa Bhreatain

Manchester
  • Start / Tús:
  • 01.10.15 00:00
  • End / Críoch:
  • 31.10.16 23:30
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The Embassy of Ireland, Great Britain is funding 19 projects by community groups across Britain. The wide-ranging projects align with the Ireland 2016 programme themes and have a community, commemorative, cultural, academic or educational focus.

Tá Ambasáid na hÉireann sa Bhreatain Mhór ag maoiniú 19 dtionscadal de chuid grúpaí pobail ar fud na Breataine. Tá na tionscadail fadréimseacha seo ag teacht le téamaí chlár Éire 2016 agus díríonn siad ar phobal, ar chomóradh, ar chultúr, ar acadúlacht nó ar oideachas.

Manchester Irish Writers
1916, The Risen Word: October 2015–March 2016

A series of 12 workshops and 6 lectures focusing on topics including the 1916 Rising and the Irish Cultural Revival. Participants will prepare pieces for performance before an audience at the Irish World Heritage Centre in March 2016.

Manchester Irish Writers
1916, The Risen Word: Deireadh Fómhair 2015–Márta 2016

Sraith de 12 cheardlann agus de 6 léacht ag díriú ar ábhair lena n-áirítear Éirí Amach 1916 agus Athbheochan Chultúrtha na hÉireann. Ullmhóidh rannpháirtithe píosaí le cur i láthair lucht éisteachta ag Ionad Oidhreachta Domhanda na hÉireann i mí an Mhárta 2016.

St Wilfrid's Comhaltas Branch 
Four Green Fields: October 2015–April 2016

Comhaltas Ceoltóirí Éireann in Manchester will prepare with workshops for a performance reflecting the events of 1916 in music, song, dance, poetry and storytelling.

Craobh Comhaltais Naomh Wilfred 
Four Green Fields: Deireadh Fómhair 2015–Aibreán 2016

Ullmhóidh Comhaltas Ceoltóirí Éireann i Manchain, le ceardlanna, le haghaidh seó a léireoidh imeachtaí 1916 i gceol, in amhránaíocht, i ndamhsa, i bhfilíocht agus i scéalaíocht.

Tyneside Irish Cultural Society
The Road to the Rising: January–June 2016
A series of lectures at the Irish Centre, Newcastle upon Tyne on major events in Irish history, to be coordinated with Northumbria University.

Cumann Cultúrtha Éireannach Tyneside
The Road to the Rising: Eanáir–Meitheamh 2016
Sraith léachtaí ag Ionad na nÉireannach, Newcastle upon Tyne ar eachtraí móra i stair na hÉireann, le comhordú le hOllscoil Northumbria.

Birmingham Irish Association
Ceiliúradh: March 2016

A commemorative event looking at the lead-up to the Easter Rising and its aftermath, featuring songs of the period and young Irish actors playing key roles.

Cumann Éireannach Birmingham
Ceiliúradh: Márta 2016

Imeacht comórtha ag breathnú ar an am díreach roimh Éirí Amach na Cásca agus ar an am ina dhiaidh, le hamhráin ón tréimhse agus aisteoirí óga Éireannacha i mbun na bpríomhról.

Irish Elderly Advice Network
1916 - Memories of London's older Irish generation: March 2016

A documentary film focused on the childhood memories of older Irish people in London, looking at the impact of 1916 on their lives and experiences, and on Ireland.

An Líonra Comhairle do Sheanóirí Éireannacha
1916 - Memories of London's older Irish generation: Márta 2016

Scannán faisnéise a dhíríonn ar chuimhní óige Éireannach níos sine i Londain, ag breathnú ar thionchar 1916 ar a saol agus a dtaithí, agus ar Éirinn.

West Hampstead Women's Centre
Music and poetry of 1916: March 2016

A performance by female Irish musicians at the Irish Women’s Group in WHWC.

Ionad Ban West Hampstead (WHWC)
Music and poetry of 1916: Márta 2016

Seó le bancheoltóirí Éireannacha ag an nGrúpa Ban Éireannach in WHWC.

Haringey Irish Cultural and Community Centre
The Night Before The Rising: March–April 2016

A community theatre piece created through workshops involving the local Irish community in Haringey, London.

Ionad Cultúrtha agus Pobail Éireannach Haringey
The Night Before The Rising: Márta–Aibreán 2016

Píosa téatair pobail arna chruthú trí cheardlanna leis an bpobal áitiúil Éireannach in Haringey, Londain.

The Passage
Ireland, 100 years in the making: March–April 2016

Members of The Passage’s Irish support group will hold an event to mark the past 100 years and recognise the achievements of Irish men and women at home and abroad. 

The Passage
Ireland, 100 years in the making: Márta–Aibreán 2016

Beidh grúpa tacaíochta Éireannach The Passage ag tionól imeachta leis an 100 bliain deireanach a chomóradh agus le haitheantas a thabhairt d’éachtaí fhir agus mhná na hÉireann sa bhaile agus thar lear. 

Council of Irish County Associations, London
Ireland, Our True Heart: April 2016

A welcoming evening of reflection, commemoration and imagination embracing the culture, story and people of Ireland, at London Irish Centre’s Kennedy Hall.

Comhairle Cumann Contae na hÉireann
Ireland, Our True Heart: Aibreán 2016

Oíche fháilteach machnaimh, comórtha agus samhlaíochta a chuimsíonn cultúr, scéal agus pobal na hÉireann, in Kennedy Hall ag Ionad Éireannach Londain.

Irish Cultural Centre Hammersmith
1916 Commemorative Lecture Series: April–June 2016
 
A series of lectures in association with St Mary’s University, Twickenham, on topics including the Easter Rising and the Battle of the Somme. 

Ionad Cultúrtha Éireannach Hammersmith
1916 Commemorative Lecture Series: Aibreán–Meitheamh 2016
 
Sraith léachtaí i gcomhar le hOllscoil Naomh Muire, Twickenham, ar ábhair lena n-áirítear Éirí Amach na Cásca agus Cath an Somme. 

Irish Tuesday Club, Liverpool
Hands Across the Water 1916-2016: April 2016

An event at St Michael’s Irish Centre including guest speakers and music, song, film and dance focused on Liverpool’s contribution in 1916. 

Club Éireannach na Máirt, Learpholl
Hands Across the Water 1916-2016: Aibreán 2016

Imeacht in Ionad Éireannach Naomh Michíl ina mbeidh aoichainteoirí agus ceol, amhránaíocht, scannáin agus damhsa ag díriú ar chion Learphoill i 1916. 

Sandwell Irish Society, West Bromwich
Commemorating 1916 and visit to Frongoch/Bala: May 2016

Presentation by expert speakers to an Irish community group in the West Midlands on Frongoch internment camp in mid-Wales, following a visit to the camp by the group in April.

Cumann Éireannach Sandwell, West Bromwich
Comóradh 1916 agus cuairt ar Frongoch/Bala: Bealtaine 2016

Cur i láthair le saineolaithe do ghrúpa pobail Éireannach in Iarthar Lár na Tíre faoi champa imtheorannaithe Frongoch i lár na Breataine Bige, agus ina dhiaidh sin tabharfaidh an grúpa cuairt ar an gcampa i mí Aibreáin.

Irish Community Services
From There to Here - Healing the Wounds: June 2016

An oral historian and reminiscence worker will record the memories of older Irish people in Greenwich, Lewisham and Bexley, and they will be displayed as part of an exhibition in Greenwich Heritage Centre.

Seirbhísí an Phobail Éireannaigh
From There to Here - Healing the Wounds: Meitheamh 2016

Déanfaidh staraí seanchais agus oibrí athchuimhní cuimhní cinn na nÉireannach níos sine in Greenwich, Lewisham agus Bexley a thaifeadadh, agus cuirfear ar taispeáint iad mar chuid de thaispeántas in Ionad Oidhreachta Greenwich.

Tyneside Irish Cultural Society
Brothers in Arms: June 2016

A musical play set in the Irish National Club, Newcastle in October 1914 and August 1916. The narrative will follow the changing fortunes and opinions of two brothers, as the optimism of recruitment for the Tyneside Irish Brigade is followed by the reality of the Rising and the disillusionment and tragedy of the Somme.

Cumann Cultúrtha Éireannach Tyneside
Brothers in Arms: Meitheamh 2016

Ceoldráma suite sa Chlub Náisiúnta Éireannach, Newcastle i nDeireadh Fómhair 1914 agus Lúnasa 1916. Rianóidh an scéal ádh agus mí-ádh agus tuairimí athraitheacha beirt deartháireacha, de réir mar a imíonn an dóchas nuair a liostáil siad sa Tyneside Irish Brigade agus mar a thagann tuiscint ar fhírinne an Éirí Amach agus ar dhíomá agus ar thragóid an Somme.

Irish Cultural Centre Hammersmith
Resurrection by Daniel Corkery: Autumn 2016
A short play set on the night after the Easter Rising that traces its impact on a family.

p>Ionad Cultúrtha Éireannach Hammersmith
Resurrection le Daniel Corkery: Fómhar 2016
Dráma gairid suite an oíche tar éis an Éirí Amach a rianaíonn a thionchar ar theaghlach.

Conor Scully Design
Projections; a 1916 centenary experience: Date TBC

A large-scale installation allowing the public to interact with layers representing each year between 1916 and 2016.

Conor Scully Design
Projections; a 1916 centenary experience: Dáta le cinntiú

 Ealaín suiteála ar mhórscála a ligeann don phobal idirghníomhú le sraitheanna a léiríonn gach bliain idir 1916 agus 2016.

Emerald Centre, Leicester
From Despair to Hope – the Easter Rising: Date TBC

A graphic novel of the Easter Rising story, created in partnership with local schools in Leicester.

Emerald Centre, Leicester
From Despair to Hope – the Easter Rising: Dáta le cinntiú

Úrscéal grafach de scéal an Éirí Amach, arna chruthú i gcomhpháirt le scoileanna áitiúla in Leicester.

Irish in Britain
A letter from here: Date TBC

Letters were often the only way over the past 100 years in which the Irish community in Britain stayed connected to families and lives in Ireland. Now those letters take the form of Skype, Twitter and texts. This project will create 19 sixteen-minute podcasts in the form of a multimedia ‘letter’ from a person in Britain to a key person in Ireland in 1916.

Irish in Britain
A letter from here: Dáta le cinntiú

Ba mhinic gurb iad litreacha an t-aon bhealach amháin le 100 bliain anuas a bhféadadh an pobal Éireannach sa Bhreatain fanacht i dteagmháil le teaghlaigh agus lena saol in Éirinn. Anois in áit na litreacha sin tá Skype, Twitter agus téacsanna. Cruthóidh an tionscadal seo 19 bpodchraoladh sé nóiméad déag ar fad i bhfoirm ‘litir’ ilmheáin ó dhuine sa Bhreatain go duine tábhachtach in Éirinn i 1916.

Irish Theatre Workshop, Leicester
The Terrible Beauty: Ireland 1916: Date TBC

A community musical production linked to the Emerald Centre Leicester’s 2006 exhibition 'From Farmer Boys to Fighting Men – Young Irishmen and British Soldiers in Ireland in 1916'.

Irish Theatre Workshop, Leicester
The Terrible Beauty: Ireland 1916: Dáta le cinntiú

Léiriú ceoil pobail nasctha le taispeántas an Emerald Centre Leicester in 2006, ‘From Farmer Boys to Fighting Men – Young Irishmen and British Soldiers in Ireland in 1916’.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.