Events Imeachtaí

Commemorative Event for Sir Roger Casement Imeacht Comórtha i gcuimhne Sir Ruairí Mac Easmainn

Sir Roger Casement
  • Start / Tús:
  • 21.04.16
  • Banna Strand, County Kerry

There will be two commemorative events for Sir Roger Casement on Thursday 21 of April.

Eagrófar dhá imeacht comórtha do Sir Ruairí Mac Easmainn Déardaoin an 21 Aibreán.

Sir Roger Casement was captured by the RIC on Banna Strand, where he had been landed by a German U–Boat. He was then imprisoned in England. Subsequently, Casement was tried and sentenced to death.

The commemorative events in Kerry on 21 April begin at 8am at Ballykissane Pier.

On 21 April 1916 (Good Friday), four men were on their way to Cahirciveen and Valentia to take wireless equipment that they hoped to use to lure British warships away from the Tralee Bay area to allow the ‘Aud’ to land and discharge its cargo of guns and ammunition. Conditions were poor and, taking a wrong turn, they drove off Ballykissane Pier, Killorglin. Three of the four men were drowned – Donal Sheehan (Newcastle West), Charles Monahan (Belfast) and Cornelius “Con” Keating (Caherciveen) thus became the first casualties of the Easter Rising.

A formal State Ceremony to honour Roger Casement will take place at Banna Strand at 11.15am that same morning – 21 April.

Casement’s U-boat arrived at Tralee Bay on 20 April 1916 (Holy Thursday), but there was no sign of the ‘Aud’, which was to land the German guns. In the early hours of 21 April 1916, Casement came ashore at Banna Strand. Casement’s landing in Banna was one of the few significant events of the Easter Rising to happen outside of the capital, and it had a national and international impact. Too weak to travel, he was discovered at McKenna’s Fort and brought under guard to Tralee before being removed to Dublin and later London.

The ceremony will also feature a reading of Casement’s speech by a professional actor, an introduction to Casement the man behind the politics, and a performance by the National Folk Choir from Siamsa Tire.

The event will be attended by members of the Defence Forces, local and national political representatives, family descendants, and members of the local community. This event will be open to the public. Ballykissane Pier can accommodate a small number of people and Banna Strand will have designated public standing areas.

Ghabh Constáblacht Ríoga na hÉireann Sir Ruairí Mac Easmainn ar Thrá na Beannaí, áit ar tháinig sé i dtír i bhfomhuireán Gearmánach. Cuireadh i bpríosún i Sasana é ansin. Cuireadh ar a thriail é ina dhiaidh sin agus daoradh chun báis é.

Tosóidh na himeachtaí comórtha i gCiarraí an 21 Aibreán ag 8am ar Ché Bhaile Uí Chosáin.

Ar an 21 Aibreán 1916 (Aoine an Chéasta), bhí ceathrar fear ar a mbealach go Cathair Saidhbhín agus Dairbhre chun trealamh gan sreang a thógáil; bhí súil acu an trealamh a úsáid mar bhaoite bréige chun longa cogaidh Sasanacha a chur ar shiúl ó limistéar Chuan Thrá Lí ionas go mbeadh an ‘Aud’ in ann teacht i dtír agus a lastas gunnaí agus armlón a dhíluchtú. Bhí an aimsir go dona, agus thóg siad casadh mícheart, agus thiomáin siad de Ché Bhaile Uí Chíosáin, i gCill Orglan. Bádh triúr acu – Donal Sheehan (an Caisleán Nua), Charles Monahan (Béal Feirste) agus Cornelius “Con” Keating (Cathair Saidhbhín) agus iad dá réir ar na chéad daoine a fuair bás in Éirí Amach na Cásca.

Beidh Searmanas foirmiúil Stáit ar siúl ar Thrá na Beannaí ag 11.15am cothrom na maidine sin, an 21 Aibreán, chun comóradh a dhéanamh ar Ruairí Mac Easmainn.

Tháinig U-Bhád Mhic Easmainn i dtír i gCuan Thrá Lí an 20 Aibreán 1916 (Déardaoin Naofa), ach ní raibh dé ar an ‘Aud’, a bhí le gunnaí ón nGearmáin a thabhairt i dtír. Moch maidin an 21 Aibreán 1916, tháinig Casement i dtír ar Thrá na Beannaí. Bhí teacht i dtír Mhic Easmainn ar Thrá na Beannaí ar cheann den chúpla imeacht ba shuntasaí d’Éirí Amach na Cásca a tharla lasmuigh den phríomhchathair, agus bhí tionchar náisiúnta agus idirnáisiúnta aige. Bhí sé ró-lag le dul in aon áit, agus thángthas air i nDún Mhic Cionaoith agus tugadh faoi gharda é go Trá Lí sular tugadh chun bealaigh go Baile Átha Cliath agus go Londain é ina dhiaidh sin.

Léifidh aisteoir gairmiúil píosa as óráid Casement freisin ag an searmanas, cuirfear in aithne Casement, an duine, gan aon tagairt do chúrsaí polaitíochta, agus seinnfidh an Cór Náisiúnta Pobail ó Shiamsa Tíre.

Freastalóidh baill d’Óglaigh na hÉireann, ionadaithe polaitiúla áitiúla agus náisiúnta, daoine muinteartha na dteaghlach, agus an pobal áitiúil ar an ócáid. Beidh fáilte roimh an bpobal chuig an imeacht seo. Beidh líon beag daoine in ann dul ar Ché Bhaile Uí Chosáin agus beidh limistéir phoiblí ar Thrá na Beannaí áit a mbeidh daoine in ann seasamh.


Information

Eolas

What is this event? This event commemorates the diplomat and humanitarian, Roger Casement, who on 21 April 1916 was captured by British forces, having come ashore on Banna Strand from a German U-Boat. Casement was expecting to receive a shipment of 20,000 rifles, ten machine guns and several million rounds of ammunition, from a German ship disguised as a Norwegian vessel and re-named the Aud Norge. The arms were intended for use in the 1916 Rising. The mission went awry when the Aud Norge was intercepted and forced to sail to Cork Harbour where it was scuttled.

Where is it happening? Banna Strand (main car park), County Kerry on Thursday 21st April 2016 at 11:15am (arrival advised for 11.00am).

Who can attend? All are welcome. No ticket required: standing room for over 4,000 people.

Will there be seating? All reserved seating has now been allocated.

Will there be disabled access? Some priority seating available on the day. Disabled parking will be available at Banna Beach Hotel – disabled badge required.

What public transport is available? Free Shuttle Buses will operate from: Tralee – Garvey’s car park, Brandon car park and Fels Point car park leaving at 10.00am and 10.40am. Ballyheigue – Ballyheigue car park leaving at 10.15am, 10.35am and 10.55am.

Is car parking available? Free parking will be available in a nearby field, a 5-7 minute walk from event.

Buses: Special parking for buses is available at Sir Roger's Caravan Park, spaces must be pre-booked. Please contact the Kerry 2016 Office to confirm attendance on the day.

Kerry 2016 Office:

Tel 066 7183541

Email kerry2016@kerrycoco.ie

Cad atá i gceist leis an imeacht seo? Déanfar comóradh ag an imeacht seo ar an taidhleoir agus daonnaí, Ruairí Mac Easmainn, fear a ghabh fórsaí na Breataine an 21 Aibreán 1916, tar éis dó teacht i dtír ar Thrá na Beannaí ó U-Bhád Gearmánach. Bhí Casement ag súil le lastas 20,000 raidhfil a fháil, deich gcinn de mheaisínghunnaí agus cúpla milliún rothlam armlón, ó long Gearmánach a cuireadh cuma soithí as an Iorua uirthi agus ar tugadh an t-ainm Aud Norge uirthi. Bhí sé beartaithe an t-arm a úsáid in Éirí Amach 1916. Chuaigh an misean in aimhréidh nuair a stopadh an Aud Norge agus cuireadh iallach uirthi seoladh go dtí Cuan Chorcaí áit ar cuireadh go tóin poill í.

Cá bhfuil sé ag tarlú? Trá na Beannaí (an príomh-charrchlós), Contae Chiarraí, Déardaoin, an 21 Aibreán 2016 ag 11.15am (moltar duit a bheith ann ag 11.00am).

Cé atá in ann freastal ar an imeacht? Beidh fáilte roimh chách. Níl aon chall le ticéad: tá áit d’os cionn 4,000 duine ina seasamh ann.

An mbeidh suíocháin ar fáil? Cuireadh na suíocháin go léir in áirithe cheana féin.

An mbeidh rochtain ann do dhaoine faoi mhíchumas? Beidh páirceáil do dhaoine faoi mhíchumas ar fáil ag Óstán Thrá na Beannaí – beidh suaitheantas míchumais de dhíth.

Cén córas iompair phoiblí a bheidh ar fáil? Beidh Busanna Tointeála in Aisce ag dul ó: Trá Lí – carrchlós Garvey, carrchlós Brandon agus carrchlós Fels Point ag fágáil ag 10.00am agus ag 10.40am. Baile Uí Thaidhg – carrchlós Bhaile Uí Thaidhg ag fágáil ag 10.15am, ag 10.35am agus ag 10.55am.

An bhfuil páirceáil ann? Beidh páirceáil in aisce ar fáil i gcuibhreann in aice láimhe, thart ar 5-7 nóiméad siúil ón imeacht.

Busanna: Tá páirceáil speisialta do bhusanna ar fáil i bPáirc Carabhán Sir Roger, agus is gá spásanna a chur in áirithe roimh ré. Téigh i dteagmháil le hOifig 2016 Chiarraí le deimhniú go mbeidh sibh ag freastal ar an imeacht.

Oifig 2016 Chiarraí:

Teil 066 7183541

Ríomhphost kerry2016@kerrycoco.ie

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.