Events Imeachtaí

The Centenary Conversations, Galway Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh

NUI Galway
  • Start / Tús:
  • 10.11.16
  • End / Críoch:
  • 12.11.16
  • NUI Galway & Galway City

Throughout this year the Ireland 2016 Centenary Programme has showcased a diverse range of historical, cultural and artistic activities designed to commemorate the events of the 1916 Rising and to facilitate reflection, commemoration, celebration, debate and analysis, and an active re-imagining of Ireland’s future. For three days this November, Ireland 2016 moves to Galway with an impressive and varied programme of events at NUIG and in the city itself, called The Centenary Conversations, Galway.

Ar feadh na bliana seo ar fad chuir Clár Comórtha Céad Bliain Éire 2016 raon éagsúil gníomhaíochtaí stairiúla, cultúrtha agus ealaíonta ar taispeáint a dearadh chun comóradh a dhéanamh ar imeachtaí Éirí Amach 1916 agus chun machnamh, comóradh, ceiliúradh, díospóireacht agus anailís a éascú, agus todhchaí na hÉireann a athshamhlú ar bhonn gníomhach. Ar feadh trí lá i mí na Samhna, bogfaidh Éire 2016 go Gaillimh agus beidh clár éagsúil imeachtaí den scoth ar siúl in OÉ, Gaillimh agus sa chathair féin, dar teideal Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh.

The centrepiece of The Centenary Conversations, Galway is a landmark academic conference at NUIG, entitled 1916-2016: The Promise and Challenge of National Sovereignty.

The conference takes place between Thursday, 10th November and Saturday, 12th November 2016.

This ambitious symposium represents an historic gathering of some of the country's - and indeed the international academic community's - best minds, juxtaposing past with future in order to advance our understanding of what Irish independence really means. 

Read more about the conference programme here.

Another side of The Centenary Conversations, Galway's programme is a compelling and unique array of fringe events within NUIG and in Galway City, which conference participants and the wider public can attend. These exciting fringe events include exhibitions, Irish language events, discussions and debates and invite everyone to interact with and explore the conference's themes and related ideas in lively, relaxed and informal settings.

The conference itself will facilitate an intensive exploration of two connected themes:

  • The vision and aspiration invested in an independent Irish state by idealists and thinkers of the revolutionary generation.
  • The challenges facing the Irish sovereign State in 2016 and the visions and horizons of ambition that should inspire the Irish people as they face the future.

A number of key sub-themes will provide the platform for this high-level inquisition of Ireland’s prospects, all the while linking the discussion to the ideas and ideals espoused by the revolutionary generation.

The conference will comprise plenary sessions, each with a keynote speaker and a panel of respondents.

The conference's plenary speakers include Seán Ó Foghlú, Secretary General of the Department of Education & Skills; Philip Pettit, L.S. Rockefeller University Professor of Politics and Human Values at Princeton University; An Taoiseach Enda KennyRoy Foster, Carroll Professor of Irish History at Hertford College, Oxford; Heather Humphreys T.D., Minister for Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs; Clair Wills, Leonard L. Milberg Professor of Irish Letters at Princeton University; Kevin O’Rourke, Chichele Professor of Economic History at the University of Oxford; Louise Richardson, Vice-Chancellor of the University of Oxford; Brendan O'Leary, Lauder Professor of Political Science at the University of Pennsylvania; and Dr Maurice Manning, Chancellor of the National University of Ireland and Chair of the Expert Advisory Group on Commemorations.

To register for the conference please click here.

For a full conference programme, click here

Mar chuid lárnach de Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh beidh comhdháil mhór acadúil in OÉ, Gaillimh, dar teideal 1916-2016: Dóchas agus Dúshlán na Ceannasachta Náisiúnta.

Beidh an chomhdháil ar siúl idir Déardaoin agus Dé Sathairn, an 10 Samhain go dtí an 12 Samhain 2016.

Tionól stairiúil é an siompóisiam uaillmhianach seo ina mbeidh cuid den lucht acadúil is éirimiúla sa tír agus ar domhan. Cuirfear an t-am atá thart agus an t-am atá fós le teacht le hais a chéile d’fhonn níos mó tuisceana a thabhairt dúinn ar a bhfuil i gceist le neamhspleáchas na hÉireann i ndáiríre. 

Léigh tuilleadh faoi chlár na comhdhála anseo.

Gné eile de Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh is ea an tsraith iontach agus shainiúil d’imeachtaí imeallacha laistigh de OÉ, Gaillimh agus i gCathair na Gaillimhe, ar a bhféadfaidh rannpháirtithe na comhdhála agus an pobal i gcoitinne freastal. I measc na n-imeachtaí spleodracha imeallacha beidh taispeántais, imeachtaí Gaeilge, plé agus díospóireachtaí agus tugtar cuireadh do gach duine idirghníomhú agus iniúchadh a dhéanamh ar théamaí na comhdhála agus ar smaointe gaolmhara in áiteanna neamhfhoirmiúla, bríomhara, ina bhféadfaidh tú a bheith ar do shuaimhneas.

Éascóidh an chomhdháil féin iniúchadh forleathan ar dhá théama atá nasctha le chéile:

  • An fhís agus an mhian a bhí ag idéalaithe agus ag smaointeoirí na glúine réabhlóidí maidir le stát neamhspleách na hÉireann.
  • Na dúshláin atá le sárú ag stát ceannasach na hÉireann sa bhliain 2016, agus na físeanna agus na huaillmhianta ar chóir dóibh muintir na hÉireann a spreagadh agus iad ag tabhairt aghaidh ar an todhchaí.

Beidh roinnt fothéamaí ann trína dtabharfar ardán don scrúdú géar seo ar ionchais na hÉireann, agus an plé á nascadh an t-am ar fad leis na smaointe agus na hidéil ar thacaigh an ghlúin réabhlóideach leo.

Beidh seisiúin iomlánacha mar chuid den chomhdháil, agus beidh príomhchainteoir agus painéal lucht freagartha i láthair ag gach ceann de na seisiúin.

Áirítear le cainteoirí iomlánacha na comhdhála Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna; Philip Pettit, Ollamh Ollscoil L.S. Rockefeller le Polaitíocht agus Luachanna Daonna in Ollscoil Princeton; An Taoiseach Enda KennyRoy Foster, Ollamh Carroll le Stair na hÉireann i gColáiste Hertford, Oxford; Heather Humphreys T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta; Clair Willis, Ollamh an Léinn Éireannaigh Leonard L. Milberg in Ollscoil Princeton; Kevin O’Rourke, Ollamh Chichele le Stair Eacnamaíoch in Ollscoil Oxford; Louise Richardson, Leas-Seansailéar Ollscoil Oxford; Brendan O'Leary, Ollamh Lauder san Eolaíocht Pholaitiúil in Ollscoil Pennsylvania; agus an Dr Maurice Manning, Seansailéir Ollscoil na hÉireann agus Cathaoirleach an tSainghrúpa Chomhairligh maidir le Cuimhneacháin.

Má theastaíonn uait clárú don chomhdháil cliceáil anseo le do thoil.

Chun clár iomlán na comhdhála a fháil, cliceáil anseo

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.