Events Imeachtaí

Brass Tacks and Heroic Dreams Bunspriocanna Praiticiúla agus Aislingí Gaiscíochta

National Archives Brass Tracks and Heroic
  • Start / Tús:
  • 30.11.15
  • End / Críoch:
  • 30.04.16
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The National Archives will hold an online suite of archival resources from the period. These will include: Irish Trade Union Congress Reports, 1903 – 1925, Property Losses (Ireland) Compensation (PLIC) files, 1916, Court martial Reports for the 15 executed 1916 leaders and Dublin Metropolitan Police files.

Beidh sraith d’acmhainní cartlainne ón tréimhse ag an gCartlann Náisiúnta. Ina measc beidh: Tuarascálacha Chomhdháil na gCeardchumann, 1903 – 1925, Comhaid ar Chúiteamh as Caillteanais Maoine (Éire) (PLIC), 1916, Tuairiscí na gCúirteanna Airm maidir leis na 15 cheannaire a cuireadh chun báis agus comhaid Phóilíní Átha Cliath.

Irish Trade Union Congress Reports, 1903 – 1925:

This is a fully searchable pdf set of the annual reports of the Irish Trade Union Congress over the period of the decade of centenaries, including the report for 1916, which includes a lengthy section on the Rising and its implications for the Labour movement. The reports are accompanied by a contextual essay by the labour historian Padraig Yeates, a gallery of contemporary photographs, and selected significant extracts from the Reports. This project was a partnership between NAI and ICTU.

Property Losses (Ireland) Compensation (PLIC) files, 1916:

This collection includes pdf images of  6500 files dealing with compensation for damage to property during the 1916 Rising. For the first time, a comprehensive picture can be created of the material losses suffered by the citizens of Dublin, as a result of the destruction visited upon the city by the Rising. All levels of Irish society are represented from claims for householders’ curtains destroyed by gunfire in the North Strand, gallons of milk taken by Crown forces in Foley Street, Repertory Company theatrical costumes destroyed by fire in Sackville (O’Connell) Street, to claims for the loss of valuable jewellery left for repair and subsequently destroyed in various jewellers around the city and luxury goods such as furs and silk lost by hotel visitors. The collection includes detailed inventories of goods and furnishings destroyed in some households and in commercial premises of all types and sizes, from single traders working out of back rooms, to Clery and Company for the rebuilding of their world famous department store on Sackville Street. The files are accompanied by a comprehensive searchable catalogue.

Courtmartial Reports for the 15 executed 1916 leaders:

These reports contain pdf images of the files for each of the executed 1916 leaders, who were tried and shot between 3rd and 12th May 1916. Each file contains the statement of the prisoner to the court martial, and sometimes last letters to loved ones. They also contain official confirmation of their deaths. The swift executions of these men did much to change Irish public opinion towards the Rising, and this change made possible the War of Independence in the aftermath of Sinn Fein’s victory in the 1918 general election. The files are accompanied by a database giving details of their contents, a contextual essay by Dr.Fearghal McGarry, and short biographies of each of the executed men. The originals of these iconic records are in the possession of The National Archives in London. Purchase of the images was made possible by Universities Ireland.

Dublin Metropolitan Police files:

This section will include ongoing weekly release of pdf images of daily reports prepared by superintendent Owen Brien of the DMP submitted to the Under Secretary in Dublin Castle. The reports give details of the movements and associations of known ‘extremists’ in Dublin including lists of visitors to Thomas J Clarke’s shop at 75 Parnell Street; reports on activity at the Sinn Fein Volunteer Office, 2 Dawson Street, and at 41 Parnell Square; details of arrivals and departures of individuals at the four Dublin train stations and Dublin port; and particulars of political meetings and public addresses. The reports continue to April 1916.

 

Access to these files can be found online at www.nationalarchives.ie

Tuarascálacha Chomhdháil na gCeardchumann, 1903 – 1925:

Is sraith pdf atá go hiomlán inchuardaithe é seo de thuarascálacha Chomhdháil na gCeardchumann i rith thréimhse na ndeich mbliana comórtha, lena n-áirítear tuarascáil le haghaidh 1916, ina bhfuil rannán fada ar an Éirí Amach agus a impleachtaí don ghluaiseacht Lucht Oibre. In éineacht leis na tuarascálacha tá aiste comhthéacsúil leis an staraí Lucht Oibre Pádraig Yeates, gailearaí de ghrianghraif ón tréimhse, agus sleachta tábhachtacha ó na Tuarascálacha. Comhpháirtíocht ba ea an tionscadal seo idir an Chartlann Náisiúnta agus Comhdháil na gCeardchumann.

Comhaid ar Chúiteamh as Caillteanais Maoine (Éire) (PLIC), 1916:

Sa bhailiúchán seo tá íomhánna ar pdf de  6500 comhad a phléann le cúiteamh as damáiste do mhaoin le linn Éirí Amach 1916. Den chéad uair, is féidir léargas cuimsitheach a fháil ar na caillteanais ábhartha a bhí ag saoránaigh Bhaile Átha Cliath mar gheall ar an scrios a tharla sa chathair le linn an Éirí Amach. Tá gach leibhéal de shochaí na hÉireann le feiceáil ann, ina measc éilimh ó dhaoine ar scrios lámhach gunnaí a gcuirtíní sa Trá Thuaidh, galúin bhainne a thóg fórsaí na Corónach i Sráid Uí Fhoghlú, éidí drámaíochta le Compántas Aisteoirí a milleadh i dtine i Sráid Sackville (Uí Chonghaile), agus éilimh maidir le caillteanas seodra luachmhair a fágadh istigh lena dheisiú agus a milleadh ina dhiaidh sin i siopaí seodóirí éagsúla timpeall na cathrach agus earraí só, ar nós éadaí fionnaidh agus síoda a chaill cuairteoirí óstáin. Sa bhailiúchán tá liostaí mionsonraithe d’earraí agus de throscáin a scriosadh i dtithe príobháideacha agus in áitribh ghnó de gach cineál agus méid, ó thrádálaithe aonair ag obair as seomraí cúil, go Clery and Company as a siopa ilranna ar Shráid Sackville a raibh cáil dhomhanda air a atógáil. In éineacht leis na comhaid tá catalóg chuimsitheach inchuardaithe.

Tuairiscí na gCúirteanna Airm ar na 15 cheannaire 1916 a cuireadh chun báis:

Sna tuairiscí seo tá íomhánna pdf de na comhaid maidir le gach duine de cheannairí 1916 a cuireadh ar a dtriail agus a cuireadh chun báis idir an 3 agus an 12 Bealtaine 1916. I ngach comhad tá ráiteas an phríosúnaigh don chúirt airm, agus in amanna litreacha deireanacha dá ndaoine muinteartha. Tá dearbhú oifigiúil á mbáis iontu freisin. Ba mar gheall ar na fir seo a bheith curtha chun báis go tapa a d’athraigh tuairim phobal na hÉireann i leith an Éirí Amach, agus dá bharr sin bhí Cogadh na Saoirse ann tar éis bhua Shinn Féin in olltoghchán 1918. In éineacht leis na comhaid tá bunachar sonraí a thugann sonraí a n-ábhair, aiste comhthéacsúil leis an Dr Fearghal McGarry, agus beathaisnéis ghairid gach duine de na fir a cuireadh chun báis. Tá bunchóipeanna na dtaifead ríthábhachtach seo i seilbh na Cartlainne Náisiúnta i Londain. Bhíothas in ann na híomhánna a cheannach mar gheall ar Ollscoileanna Éireann.

Comhaid Phóilíní Átha Cliath:

Sa rannán seo cuirfear amach go seachtainiúil íomhánna de thuairiscí laethúla ullmhaithe ag an gCeannfort Owen Brien ó Phóilíní Átha Cliath agus curtha chuig an bhFo-Rúnaí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Tugann na tuairiscí sonraí ghluaiseachtaí agus lucht aitheantais daoine ar cuireadh síos orthu mar ‘antoiscigh’ i mBaile Átha Cliath, lena n-áirítear liostaí de chuairteoirí ar shiopa Thomáis Uí Chléirigh ag 75 Sráid Parnell; tuairiscí ar ghníomhaíocht ag Oifig Shaorálaithe Shinn Féin, 2 Sráid Dhásain, agus ag 41 Cearnóg Parnell; sonraí daoine ag teacht agus ag imeacht ag stáisiúin traenach Bhaile Átha Cliath agus ag port Bhaile Átha Cliath; agus eolas faoi chruinnithe polaitiúla agus óráidí poiblí. Leanann na tuairiscí ar aghaidh go hAibreán 1916.

 

Is féidir teacht ar na comhaid seo ar líne ag www.nationalarchives.ie

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.